Hoogspanningsmast
Hoogspanningsmast Foto: Bep Tielemans

‘Hoogspanningsstation op terp onacceptabel’

Algemeen

HALSTEREN - ‘Het is onacceptabel dat het nieuwe verdeelstation van Tennet in de Auvergnepolder op een terp moet worden gerealiseerd. Dit kan onmogelijk een nieuw feit zijn. Dit betekent dat of de gemeenteraad, én de bewoners van de Auvergnepolder Noord en Zuid, op het verkeerde been zijn gezet door het college of dat Tennet het college onvolledig heeft geïnformeerd over de juiste specificaties die nodig zijn voor het bouwen van een verdeelstation op deze locatie.’ Dit stelt politieke partij SAMEN 0164 in een brief aan het college van b en w. 

‘Dit toont dat het gehele proces inzake het zoeken naar een geschikte locatie belabberd is verlopen. De gemeenteraad heeft op basis van onvolledige informatie op 10 maart 2022 een besluit genomen inzake een voorkeursvariant. Wanneer een verdeelstation van 12 hectaren groot op enig locatie in de gehele Auvergnepolder op een terp wordt geplaatst, kan dit landschappelijk onmogelijk worden ingepast. Laat staan dat geluidsoverlast wordt geminimaliseerd!

Bij amendement heeft de meerderheid van de raad getracht het besluit van 10 maart 2022 aanvaardbaar te maken door het college de volgende inspanningsverplichting op te leggen: zich maximaal in te spannen om daar waar mogelijk kabels ondergronds te laten lopen; het station maximaal te isoleren om geluidoverlast te minimaliseren; het station landschappelijk in te passen; de bovengrondse aansluiting van het station op de 380KV hoogspanningsverbinding te optimaliseren; de Noorder Kreekweg aan te passen; een tijdelijke afslag te realiseren aan de Eendrachtsweg om bouwverkeer uit het dorp te kunnen weren.

SAMEN0164 vindt dat inspanningen, zoals het bovenstaande, moeten plaatsvinden voordat enig besluit aan de raad wordt voorgelegd. Desalniettemin hebben wij hierop de volgende vragen: Hoe heeft het college opvolging gegeven aan deze inspanningsverplichtingen? Wat zijn de resultaten van deze inspanning? Wat zijn de concrete afspraken die het college heeft gemaakt met Tennet? Wij vragen dan ook aan het college ons de besprekingsverslagen toe te sturen. Wie betaalt de kosten van infrastructurele maatregelen en hoe verhaalt u enige schade aan de openbare ruimte bij mogelijke bouwwerkzaamheden? Denk daarbij ook aan planschade. Was het college ten tijde van de besluitvorming op 10 maart 2022 op de hoogte dat het verdeelstation verhoogd, op een terp, in het landschap moest worden aangelegd? Zijn er nog andere (nieuwe) feiten en omstandigheden met betrekking tot de aanleg en exploitatie van het Tennet verdeelstation die ten tijde van het raadsbesluit van 10 maart 2022 niet aan de raad zijn voorgelegd?

De gemeente Bergen op Zoom faciliteert al jaren allerlei (infrastructurele) knelpunten voor het Rijk, de Provincie Noord-Brabant en de Provincie Zeeland. Wij zien in toenemende mate ons landschap en buitengebied verrommelen. Wij krijgen daar nauwelijks iets voor terug en het staat haaks, zo bleek uit de onlangs gepresenteerde enquête, op hoe de inwoners maar ook bezoekers van Bergen op Zoom de toekomst van haar gemeente zien.

SAMEN0164 vindt dat het verdeelstation niet enkel het probleem is van onze gemeente. Wij vielen letterlijk van onze stoel dat wij naar aanleiding van vragen helder kregen dat het college van Bergen op Zoom in deze kwestie geen besprekingen heeft gevoerd met de Provincies Noord-Brabant en Zeeland, laat staan met het ministerie. Ook met omliggende gemeentes is onvoldoende gezamenlijk opgetrokken. SAMEN0164 wil ook het verslag ontvangen van de besprekingen met de gemeente Tholen naar aanleiding van het raadsbesluit en hun brief. Bergen op Zoom laat te vaak zien alles zelf op te willen lossen zonder daarbij in overleg te gaan met buurtgemeenten, provincies en het rijk’, aldus raadslid Reinoud Krijnen en burgerlid Ronald van Oosterhout in hun brief die als afschrift ook naar de dorpsraden is gegaan.