Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
<p>Locaties voor hoogspanningsverdeelstation op grondgebied gemeente Bergen op Zoom.</p>

Locaties voor hoogspanningsverdeelstation op grondgebied gemeente Bergen op Zoom.

Waar komt hoogspanningsstation?

HALSTEREN/LEPELSTRAAT - REGIO - Begin april startte TenneT met een uitgebreid participatieproces om kansrijke locaties voor een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation bij Bergen op Zoom en een 150 kV-hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland te zoeken. De landelijke netbeheerder organiseerde werkateliers en nodigde de brede omgeving uit om een mening te geven over de kansrijke locaties voor de hoogspanningsstations. 


Op grondgebied van de Gemeente Bergen op Zoom zijn vijf locaties onderzocht (zie afbeelding). Aan alle vijf de opties zitten haken en ogen en de meningen erover zijn verdeeld, al is dat bij de ene locatie meer dan de andere. Duidelijk is wel, dat niemand zo’n verdeelstation in zijn achtertuin of natuurgebied wil. Gemeenten moeten dit najaar een voorkeur aangeven. 

Voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation is een oppervlakte nodig van twaalf voetbalvelden. Er moeten enkele tientallen kilometers kabels voor aangelegd worden en afhankelijk van de locatie hoogspanningsmasten bijkomen. In onderzoeken naar haalbare locaties is gekeken naar milieu, omgeving, techniek, kosten en samenhang. Bij milieuthema’s is gelet op effecten wat betreft natuur, geluid, landschap, cultuurhistorie, veiligheid, water, bodem en infrastructuur. De uitkomsten van het participatieproces en de bijbehorende locatie- en haalbaarheidsstudie heeft TenneT verwerkt in een projectboek. In de studie zijn ook de mogelijke tracévarianten voor de ondergrondse 150 kV-verbinding tussen beide stations beschreven. Het projectboek is te lezen op de projectwebsite: www.tennet.eu/netversterking-sd-th-boz.

De netbeheerder heeft de gemeenten Bergen op Zoom en Schouwen-Duiveland gevraagd om op basis van het projectboek een voorkeurslocatie voor de hoogspanningsstations uit te spreken. Na vaststelling van de stationslocaties, komt automatisch het kabeltracé in beeld. De verwachting is dat die besluitvorming in het najaar van 2021 plaatsvindt. TenneT gaat daarna verder met detailuitwerking. In 2022 starten de ruimtelijke procedures. Op dat moment kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen op de plannen. Voor die tijd vinden nog informatiebijeenkomsten plaats.

De regionale energiewegen van Enexis in West-Brabant lopen vol. TenneT gaat een nieuw 380/150/20 kV hoogspanningsstation bouwen in de omgeving van Bergen op Zoom. Met een ondergrondse kabel is aansluiting nodig op een nieuw 150/20 kV-hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland. In West-Brabant en Tholen ontstaat daardoor ruimte voor groei van duurzame initiatieven.

Meer berichten