Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Wethouders Bergen op Zoom
Wethouders Bergen op Zoom (Foto: Dennis van Loenhout)

Besluiten van college B en W

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Het college van burgemeester en wethouders heeft als volgt besloten:

Herijking huwelijksleges

Naar aanleiding van vragen over de verschillende kosten voor huwelijken op diverse locaties is het kostenoverzicht voor huwelijken opnieuw tegen het licht gehouden. In een brief aan de gemeenteraad wordt aangegeven dat er verschillende scenario’s blijven bestaan waaraan ook verschillende prijzen gekoppeld zijn. Een en ander is afhankelijk van de onderdelen waarvoor gekozen wordt (locatie, doordeweeks of weekend et cetera). De verschillen worden inzichtelijk gemaakt in de legestarieven.

Kosten West-Brabants Archief        

Het college heeft een motie met betrekking tot het beheersen van de kosten t.a.v. het West-Brabants Archief afgedaan en stuurt hierover een brief aan de gemeenteraad. Het college stelt in de brief dat ze het er niet mee eens is dat de 1% korting op de bijdrage aan het archief niet is doorgevoerd.

Bestemming/gebruik loods 3

Het college heeft besloten een loods (Loods3) die tot voor kort in gebruik was door de Stichting Decorbouw, tot 1 januari 2022 (en zo mogelijk korter) in gebruik te geven voor de opslag van karren en wagens van de Mariaommegang en de Stichting St. Nicolaas. Hiervoor zal een huurovereenkomst opgesteld worden. Gezien de noodzaak van bezuinigingen zal een afbouwregeling van kracht zijn waarbij de gemeente niet meer 100% van de huursom voor haar rekening neemt, maar culturele organisaties zelf in de kosten moeten bijdragen.

Maatregelen voor dak- en thuislozen

Het college heeft kennis genomen van de kosten die de maatregelen met betrekking tot Corona met zich meebrengen voor de opvang van dak- en thuislozen.

Huisvestingsplan voor scholen        

Het college is akkoord gegaan met de verdere financiële uitwerking die nodig is voor het Integraal Huisvestings Plan voor scholen. De kosten worden ten laste gebracht van het moederkrediet 2020.

Extra bijdrage Stichting Samenwerken

Het college is akkoord gegaan met een extra bijdrage van € 42.000 voor dit jaar voor de Stichting Samenwerken. In 2019 zijn door diverse redenen tekorten ontstaan. Ook de gemeenten Woensdrecht en Steenbergen hebben hun bijdragen naar rato verhoogd.

Meer berichten