Dorpsraad Halsteren januari.
Dorpsraad Halsteren januari. Foto: Bep Tielemans

Volop gespreksstof in Dorpsraad Halsteren

Algemeen

HALSTEREN - In de vergadering van Dorpsraad Halsteren kwam Willem-Jan Goddrie zich voorstellen als ‘veiligheidsmarinier’ bij gemeente Bergen op Zoom. Een vertegenwoordiging van de Schoolstraat heeft de dorpsraad bijgepraat over de aanpak van de verkeerssituatie in de steeds drukker geworden straat. De combinatie bedrijven-wonen aan de Industrieweg baart zorgen.

Willem-Jan Goddrie woont in Halsteren en is nu een jaar in functie als veiligheidsmarinier. Hiervoor was hij werkzaam in Rotterdam als stadsadviseur voor aanpak van problemen die daar heersten, onder andere in wijk Spaanse Polder. Ook was hij stadsmarinier in Breda, waar hij vooral thematisch actief was, onder meer voor veilig laten opgroeien van jeugd. 

In gemeente Bergen op Zoom vervult Willem-Jan Goddrie zijn rol als veiligheidsmarinier namens het gemeentebestuur op aangeven van burgemeester en wethouders. De term ‘veiligheidsmarinier’ staat voor daadkrachtig. Hij gaat vooral gesprekken aan met personen of groepen en werkt samen met diverse instanties, zoals politie, GGZ, scholen. 

De veiligheidsadviseur treedt op als aanjager om problemen aan te pakken en het is de bedoeling dat hij meer in de wijken aanwezig gaat zijn. 

De veiligheidsmarinier is bereikbaar via telefoon en e-mail. (De Halsterse Krant komt hier binnenkort op terug). 

Schoolstraat

Namens bewoners van de Schoolstraat en aangrenzende straten als de Kruisberg gaf Leo Vroegop uitleg over de verkeersintensiteit en onveiligheid aldaar.

“We hebben veel reacties ontvangen op onze brieven naar de gemeente en er worden al maatregelen genomen. Zelf hebben we regelmatig snelheid gemeten in de Schoolstraat en die kwam zelfs een keer tot 93 km. Het is vooral voor kinderen gevaarlijk om over te steken naar de zijstraten. Ouders verbieden hun kinderen die naar het sportpark moeten nog over de Kruisberg te gaan vanwege het slechte wegdek en het aantal ongevallen. Wij hebben een aantal suggesties voor de korte termijn maar juist een visie voor de langere termijn is belangrijk. We hopen hier binnenkort met de wethouder de toegezegde dialoog over aan te gaan”, aldus Leo Vroegop.

Verbindingsweg

Wat de Kruisberg betreft zal rekening gehouden moeten worden met het feit dat dit een belangrijke verbindingsweg is met wijk De Beek. verder speelt de vernieuwing van het Hart van Halsteren mee, de wijk centrum-oost. Momenteel worden er in De Beeklaan en omgeving grondkabels vernieuwd. Ook werd opgemerkt dat de muren voor de woningen aan de Schoolstraat er slecht aan toe zijn. Door verzakking hebben de muren onderhoud nodig. 

ALDI

In de vergadering van de dorpsraad kwam opnieuw de vestiging van een ALDI aan de Halsterseweg ter sprake. Als de vestiging doorgaat, dan worden er zo’n achthonderd auto’s per dag extra verwacht, parkeertekort en gevaar voor fietsers. De vergunning voor slopen en nieuwbouw zou compleet zijn en er is ontheffing voor het geval er vleermuizen aanwezig zijn die voor oponthoud kunnen zorgen. Als enige kans van slagen om de vestiging tegen te houden wordt bezwaar maken tegen de verkeerssituatie gezien. Tot nu toe hebben bezwaren om de komst van een ALDI op die locatie te keren weinig succes gehad, wel zijn nieuwe bezwaarrondes mogelijk. 

Windmolens

Tegen de noodzaak van de komst van een groot TenneT hoogspanningsstation is weinig in te brengen en ondanks pogingen dit op De Spie bij SABIC te realiseren is het voorontwerp voor locatie De Pals verder in procedure gebracht. In de buurt van het in de polder ter hoogte van Lepelstraat gepland hoogspanningsstation ontstaan allerlei andere initiatieven. Zo zijn er plannen voor gigantische windmolens. Opgemerkt werd dat er intussen landelijk discussie is ontstaan over het heikel punt: ‘consumenten zonnepanelen laten uitschakelen en windmolens laten draaien’...

Hospice

Uit gesprekken met Stichting tanteLouise over invulling van het braakliggend terrein van zorgcentrum Sint Elisabeth blijkt dat er een woonzorgcomplex en daarbij ook een hospice komt. Ook mensen met een kleine beurs komen voor de woonzorg in aanmerking. Het gemaakte ontwerp was formeel niet haalbaar, eind dit jaar wordt een nieuwe schets verwacht. 

Bouw 

Verder kwam in de dorpsraad de stand van zaken rond andere bouwactiviteiten en plannen in Halsteren ter sprake. Wat Hart van Halsteren betreft is de werkgroep communicatie afgelopen dinsdag bij elkaar geweest. Woningcorporatie Stadlander zal het uiteindelijk onderwerp bekendmaken. 

Aan de Fort Pinssenweg wordt momenteel gewerkt aan het schoonmaken van het terrein. Er is een omgevingsvergunning van kracht voor de realisatie van een zorgcomplex.

Het is stil rond de plannen voor een zorgvoorziening voor dementerenden nabij de molen aan de Halsterseweg. 

Ontwerp voor een appartementencomplex aan de Tholenseweg zou zijn aangepast naar een aflopende bouw en dieper parkeren. Hiermee zouden op één na de bezwaren zijn afgenomen. Formeel is het project nog niet.

Bedrijven en wonen 

Ondernemende bewoners van het bedrijventerrein aan de Industrieweg blijven zich zorgen maken over de combinatie woningbouw en bedrijvigheid in hun omgeving. “Het is wachten tot er iets ergs gebeurt. Vrachtverkeer in de woonwijk leidt tot gevaar. Wat voor initiatief zou er mogelijk zijn, waar te beginnen? Meerdere bewoners denken hier hetzelfde over”, informeerde ondernemer Peter Huismans. Zijn bedrijf groeit maar er zijn nu geen mogelijkheden tot uitbreiding meer. “Als woningbouw op deze locatie beter is, oké, maar als ondernemer wil je wel weten waar je aan toe bent.” Ondanks de zorgen bestaat er goed contact met de buren. Hij kreeg het advies zijn bevindingen op papier te zetten en deze te delen met de dorpsraad. De situatie is in gesprekken met het college van B en W en de dorpsraad al een keer aan de orde gekomen. 

In de rondvraag tenslotte werd geïnformeerd naar de mogelijkheden voor een zebrapad nabij de winkels in de Dorpsstraat. Ook werd gevraagd naar de stand van zaken rond de Burgemeester Elkhuizenlaan, waar intussen al bomen zijn gekapt. Over opknappen van de Wouwseweg zou een informatieoverleg komen. Er staan borden bij de Langstraat dat de weg is afgesloten in verband met werkzaamheden. Wat er gaat gebeuren is omwonenden niet duidelijk.