Afbeelding

Besluiten van het college van b en w

Algemeen

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom hebben in de collegevergadering van 14 september onder meer de volgende besluiten genomen:

Voortzetting wijkverbinders
Het college heeft besloten om de proef met wijkverbinders met een jaar te verlengen. Wijkverbinders zijn het aanspreekpunt voor actieve inwoners en wijkpartners zoals Stadlander, de wijkagent en WijZijn Traversegroep in de wijken en kernen. In januari 2020 zijn vijf medewerkers van de gemeente van start gegaan die binnen hun eigen werkuren 4 uur per week vrij hebben weten te maken om het wijkverbinderschap te vervullen. Zij zijn bereikbaar via het emailadres: wijkverbinders@bergenopzoom.nl.

Herstel kinderopvangtoeslag

Het college heeft besloten om in te spelen op de Verzamelwet Herstel operatie toeslagen om vorderingen van de gemeente op ouders die gedupeerd zijn door problemen rondom de kinderopvangtoeslag, kwijt te schelden. In januari van dit jaar heeft het kabinet aangekondigd dat schulden bij de Belastingdienst en Toeslagen en andere publieke uitvoeringsorganisaties worden kwijtgescholden. Ook gemeenten en waterschappen zijn gevraagd om openstaande vorderingen kwijt te schelden. Gemeenten hebben de VNG opgeroepen om hun inhoudelijk en financieel comfort te geven zodat ze over konden gaan tot het stoppen van beslaglegging en dwanginvordering van gemeentelijke vorderingen en het daadwerkelijk kwijtschelden. Naar aanleiding van dit besluit van gemeenten, heeft het rijk toegezegd alle kosten die gemeenten zullen maken bij het verlenen van de kwijtschelding op basis van nacalculatie volledig te vergoeden. Hiermee wordt bijgedragen aan een schuldenvrije nieuwe start van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire. In Bergen op Zoom zijn en worden contacten gelegd met gedupeerden. Inmiddels wordt met twintig inwoners een dergelijk traject gelopen.

Afwijken bestemmingsplan Buitengebied Noord voor reconstructie Halsterseweg

Het college besluit om met een Wabo-projectbesluit af te wijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord, 1ste herziening’ om een deel van het fietspad aan te leggen op grond met de bestemming ‘Agrarisch met waarden - Cultuurhistorie en Landschap’. Het fietspad is een onderdeel van de reconstructie van de Halsterseweg Noord. De algehele reconstructie inclusief het fietspad wordt uitgevoerd zodat de verkeersveiligheid wordt verbeterd en de verouderde (ondergrondse) infrastructuur kan worden vervangen.