Wethouder financiën Henk Kielman van gemeente Woensdrecht.
Wethouder financiën Henk Kielman van gemeente Woensdrecht. Foto: Bep Tielemans

Aanpak rode cijfers begroting

Algemeen

GEMEENTE WOENSDRECHT - Wethouder financiën Henk Kielman presenteerde donderdag de wijzigingsvoorstellen voor de programmabegroting 2020.

Wethouder Henk Kielman: “De ontwikkelingen op het gebied van jeugdzorg en Wmo, en bijvoorbeeld ook de stikstofproblematiek hebben consequenties voor de financiën van Woensdrecht. Net als andere gemeenten in Nederland hebben we lange tijd de verwachting gehad dat het Rijk met voldoende structurele compensatiemiddelen zou komen. Als dat niet het geval is, moet je zelf maatregelen treffen om je huishoudboekje op orde te houden. Dat hebben we de afgelopen maanden gedaan. Zo besparen we op korte termijn al op de manier waarop we bijvoorbeeld het CJG en de BWI organiseren. Ook gaan we onze mantelzorgers op een andere manier bedanken. We nemen niet langer deel aan het jeugdsymposium en hebben de huishoudelijke hulptoelage vervroegd afgeschaft. Gelukkig konden we ook rekenen op extra middelen voor bijstand. Ook blijkt het mogelijk al eerder de opbrengsten van de grondexploitatie Noordrand Ossendrecht te realiseren. We bezuinigen op vervanging van speeltoestellen. Afvalverwerking is een gesloten systeem; dat betekent dat voor- of nadelen doorberekend worden in de tarieven. Daarom houden we de kostendekkendheid nauwlettend in de gaten. Tot slot wijzigen we in 2020, binnen wettelijke normen, de tarieven voor rijbewijzen voor ouderen. En ook het ambtelijk apparaat draagt bij om het tekort te dichten." Henk Kielman: ”Uitgangspunt van het college bij de bezuinigingsvoorstellen is geweest dat het niet wil tornen aan datgene waar Woensdrecht trots op is: onze sterke sociale structuur. Dat betekent dat we ons voorzieningenniveau (sportparken, multifunctionele centra) handhaven en ook het beheerniveau van de openbare ruimte (wegen, groen, verlichting) en het onderhoudsniveau van onze kapitaalgoederen op niveau houden. Ook komen we niet aan de subsidies voor onze verenigingen."

Naast bezuinigen ook reëel begroten

Wethouder Kielman: “Omdat we langer vooruit willen kijken dan alleen 2020 hebben we ook reëel begroot. Daarbij sluiten we financiële risico’s zoveel mogelijk uit. Er is ook vast rekening gehouden met investeringen voor het integraal onderwijshuisvestingsplan dat later dit jaar aan de raad zal worden aangeboden. Ook voor investeringen en onderhoud aan de sportparken is vanaf 2021 geld gereserveerd."

Het wijzigingsvoorstel voor de programmabegroting 2020 wordt op donderdag 26 maart behandeld in de gemeenteraad.

De opbrengsten van reststroken/snippergroen zijn lastig voorspelbaar, daarom is voorzichtigheidshalve met minder inkomsten rekening gehouden. Er is rekening gehouden met meerjarig onderhoud aan onze duikers en kunstwerken om te zorgen dat die in stand blijven. De Provincie toetst immers dat geen kapitaalvernietiging plaatsvindt.

Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2020        
Programmabegroting 2020         € 129.000        
Autonome ontwikkelingen en besluitvorming         -€ 1.291.500        
Prognose november 2019 -€ 1.162.500        
Extra rijksmiddelen BUIG en algemene uitkering (Decembercirculaire)         € 388.000        
Maatregelen (inclusief reëel begroten)         € 894.839        

Gewijzigd begrotingsresultaat programmabegroting 2020 € 120.339        

Er zijn altijd onverwachte zaken die op je pad komen. Daarom wil het college ook zorgen voor voldoende beschikbare reserves om dat te kunnen opvangen. Om die reden stelt het voor een aantal, onbenutte, bestemmingsreserves ten gunste van de algemene reserve te laten vrijvallen. Daarmee ontstaan voldoende middelen om onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen of bijvoorbeeld toekomstige investeringen op alternatieve wijze te dekken”.

Zicht op nieuwe ontwikkelingen maakt bijsturing mogelijk

Naast de voorgestelde maatregelen is blijvende alertheid op ontwikkelingen nodig om tijdig te kunnen bijsturen. Wethouder Kielman: “We laten ons niet graag verrassen. Daarom is aan de raad toegezegd dat zij dit jaar meermaals een nieuwe prognose van ons kunnen verwachten. Daarin schetst het college de actuele en lopende ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende consequenties voor de gemeentelijke begroting. Indien noodzakelijk worden maatregelen tot bijsturing getroffen. Dat kan zijn bijstelling van een ambitie, of extra middelen om het resultaat toch te halen. De eerste prognoserapportage hebben we inmiddels aan de raad aangeboden. Met deze werkwijze vertrouwt het college erop om, samen met raad en ambtelijke organisatie, de tweede helft van de coalitieperiode goede en betekenisvolle zaken voor onze gemeente te kunnen realiseren, binnen de kaders van een financieel gezonde gemeente.”

Het wijzigingsvoorstel voor de programmabegroting 2020 e.v. wordt op 26 maart a.s. behandeld in de gemeenteraad.