Afbeelding
Foto: Dennis van Loenhout

Besluiten college B en W

Algemeen

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Burgemeester en wethouders hebben in hun collegevergadering onder meer als volgt besloten:

Plan van aanpak Programma Duurzaamheid, Energie & Klimaat
Met de ondertekening van het klimaatakkoord hebben gemeenten er veel nieuwe taken bij gekregen op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Maar binnen de bredere duurzaamheids-doelstellingen liggen nog meer gemeentelijke taken en opgaven verscholen. Denk hierbij aan het vormgeven en invullen van sociaal klimaatbeleid, de bescherming van het milieu, de transitie naar een circulaire economie, klimaatadaptatie maar ook het stimuleren van biodiversiteit en natuurontwikkeling. Voor 2024 is besloten om een integraal programma op te stellen om concrete invulling te kunnen gaan geven aan de bredere duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente en organisatie.

Centrale Regionale Nieuwkomerslocatie Brabantse Wal 
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ondertekenen van het Convenant Centrale Regionale Nieuwkomerslocatie Brabantse Wal gemeenten ‘Wereldwijs’. Met dit convenant kan een nieuwkomerslocatie worden voortgezet voor kinderen in de leeftijd van groep 3 tot en met groep 8. Deze kinderen dienen bij inschrijving korter dan 1 jaar in Nederland te wonen. Het convenant is tot stand gekomen met de schoolbesturen en Brabantse Wal gemeenten.

Krediet voor onthaalpoort in het Markiezenhof binnen (Be-)leefbare Schelde 

Het college heeft besloten een krediet van € 378.000,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van een onthaalpoort in het Markiezenhof binnen het deelproject (Be-)leefbare Schelde. Een bedrag van € 189.000,- wordt gedekt vanuit een Interregsubsidie. Het Markiezenhof is één van de zes entreepunten tot Geopark; de andere entreepoorten zijn het Watersnoodmuseum, Terra Maris, Zwin Bezoekerscentrum, Drongengoedhoeve en Panoramische watertoren Rumst. Het museum dient als een centrum van leren en bewustwording.

3% verhoging OZB in 2024

Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de verordening onroerendezaakbelastingen 2024, waarbij de tarieven conform de begroting 2024 met 3% worden aangepast. De te betalen OZB stijgt in 2024 voor een eigenaar van een woning met een gemiddelde waarde met € 6,71, dit is een stijging met 3% ten opzichte van te betalen bedrag in 2023.