Vergaderhamer besluiten
Vergaderhamer besluiten

Besluiten college B en W

Algemeen

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Burgemeester en wethouders van gemeente Bergen op Zoom hebben onder meer als volgt besloten:

ICT samenwerking West-Brabant-West

De gemeente Bergen op Zoom stemt in met de tweede begrotingswijziging 2020 ICT samenwerking West-Brabant-West. Hierbij wordt wel aangemerkt dat deze begrotingswijziging is opgesteld voordat Bergen op Zoom het officiële verzoek tot uittreding heeft ingediend. Nu dit verzoek ondertussen wel is verstuurd, zal dit effecten hebben op de jaarrekening voor 2020 en 2021. Door de begrotingswijziging is er een voordeel van € 91.000. Voor Bergen op Zoom betekent dit een daling van de gemeentelijke bijdrage aan deze Gemeenschappelijke Regeling van € 46.500.        

Digitale dienstverlening
Systeem Cliq zorgt voor een betere dienstverlening bij gelijkblijvende kosten voor de huidige landelijke koppelingen. In Cliq zitten de twee nieuwe landelijk verplichte koppelingen voor het jeugddomein en de Omgevingswet. Om de verdere ontwikkeling van de digitale gemeentelijke dienstverlening mogelijk te maken, wordt het zaaksysteem opnieuw ingericht. Voor deze herinrichting is specifieke kennis nodig die de gemeente niet in de organisatie heeft.
        

150kV hoogspanningsverbindingen

Het college brengt de ontwerpbestemmingsplannen “bestaande 150kV hoogspanningsverbinding” en ”nieuwe 150kV hoogspanningsverbinding” in procedure en peilt voor beide plannen de gevoelens van de raad met een raadsmededeling. Beide verbindingen zijn geheel ondergronds en lopen via verschillende tracés van hoogspanningsstation Woensdrecht (aan de Antwerpsestraatweg 560) naar station Bergen op Zoom (op bedrijventerrein Theodorushaven - Noordland). Voor de bestaande verbinding geldt dat deze al in 2016 is vernieuwd en nu in een bestemmingsplan wordt opgenomen.

De nieuwe verbinding is nodig om de leveringszekerheid van elektriciteit aan Bergen op Zoom te waarborgen.

Het ondergrondse tracé van de nieuwe verbinding loopt langs de zuidrand van de Bergse Plaat en de Molenplaat naar Theodorushaven – Noordland. Door dit ontwerpbestemmingsplan wordt de aanleg van de nieuwe verbinding planologisch geregeld en wordt uitbreiding van het hoogspanningsstation Woensdrecht voor duurzame en toekomstige ontwikkelingen mogelijk.