Wethouders van gemeente Bergen op Zoom.
Wethouders van gemeente Bergen op Zoom. Foto: Dennis van Loenhout

Besluiten van college B en W

Algemeen

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Burgemeester en wethouders van gemeente Bergen op Zoom hebben in de collegevergadering van 1 december onder meer de volgende besluiten genomen:

Subsidie Slachtofferhulp regio Zuidwest

Het college wil aan stichting Slachtofferhulp Nederland, regio Zuidwest, een subsidie te verlenen van € 14.819,21 voor het jaar 2021 om kortdurende hulpverlening aan slachtoffers, getuigen, nabestaanden van misdrijven, verkeersongevallen, rampen en calamiteiten te verlenen.        
        

Subsidie aan scoutinggroepen

B en W willen aan de 6 scoutinggroepen van de gemeente Bergen op Zoom subsidie toekennen voor het jaar 2021 van in totaal € 54.103,14. Per scoutinggroep komt dit neer op: - Delmo: € 6.679 - Karel Doorman: € 11.450 - Petrus en Paulus: € 8.587 - Markiezaatsgroep: € 5.820 - Jeanne d'Arc: € 16.603 - Menno van Coehoorn: € 4.961. De scoutinggroepen zijn hierover geïnformeerd.        
        

Vervanging CAD-stations en pc's

Het college stemt in met het vervangen van de 45 verouderde CAD-stations / vaste pc's om de bedrijfsvoering en dienstverlening op peil te houden. Door de aanschaf kan er op een efficiëntere wijze worden gewerkt.        
        

Aanschaf woordenschatprogramma

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de eenmalige aanschaf van de woordenschatinterventie LOGO 3000 en bijbehorende training voor een bedrag van € 13.296,90 ten behoeve van El Feth/Het Peutercollege voor het schooljaar 2020/2021.
        

Covid-19 middelen buurt- en dorpshuizen

Het rijk heeft € 70.000 beschikbaar gesteld aan de gemeente Bergen op Zoom ter compensatie van de teruggelopen inkomsten bij buurt- en dorpshuizen door de coronacrisis. De partners van Ontmoeten in de wijk die een dergelijke locatie beheren hebben samen een brief gestuurd met daarin een voorstel over hoe het college deze middelen het beste zou kunnen verdelen. In juli had het college al eerder besloten om € 25.000 euro garantiesubsidie aan Stichting Verenigde Wijkcentrum toe te kennen. Het voorstel aan het college is om het restant bedrag te verdelen over de 12 locaties in de gemeente Bergen op Zoom die zijn aangesloten bij Ontmoeten in de wijk. Dit betekent dat er een bedrag resteert van € 3.750 per locatie.
        
Subsidie Inloopfunctie GGZ WNB 2021
Het college heeft besloten om GGZ WNB in 2021 een subsidie van € 197.506,- te verlenen voor het uitvoeren van de inloopfunctie GGZ. Volgend jaar zal GGZ WNB de inloopfunctie verder ontwikkelen en zoekt hierbij de samenwerking met diverse partners zoals WijZijn Traversegroep.        
        
Subsidieaanvragen onderwijskansenbeleid

Door het college is ingestemd met toekenning van de jaarlijkse subsidieaanvragen voor 2021 in het kader van het onderwijskansenbeleid van in totaal € 2.473.817,38. Deze aanvragen betreffen de voor- en vroegschoolse educatie ad € 1.890.059,20, schakelklassen/onderwijstijdsverlenging ad € 299.956,18, een bedrag van € 181.802,- t.b.v. voortzetting van het project 'bibliotheek op school' en een bedrag van € 102.000 voor uitbreiding van de boekcollectie op kinderopvangcentra waar voorschoolse educatie wordt aangeboden.        
        
Leerplicht en Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters
Aan alle colleges van de 5 deelnemende gemeenten (Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht) is gevraagd akkoord te gaan met het nieuwe convenant. Als alle colleges hiermee instemmen, wordt de netwerksamenwerking voor de periode 2021 tot en met 2025 voortgezet. Het college van Bergen op Zoom heeft ingestemd met de voortzetting van de regionale samenwerking met dien verstande dat de uitkomst van de quick scan Gemeenschappelijke regelingen (die wordt uitgevoerd in het kader van de bezuinigingen agv het Focusakkoord) ertoe kan leiden dat Bergen op Zoom een beroep gaat doen op de uittredingsregeling die in het convenant wordt genoemd.