Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Brabant

Beleidsplan Levendig Brabant 2030

Algemeen

PROVINCIE NOORD-BRABANT - ‘De provincie Noord-Brabant streeft naar het in stand houden en versterken van een aantrekkelijk leef-, woon- en verblijfsklimaat, waar er voor iedereen wat te doen en te beleven is’, aldus het nieuwe beleidskader Levendig Brabant 2030 dat Gedeputeerde Staten deze week ter besluitvorming naar Provinciale Staten hebben gestuurd. 

Met het beleidskader voor de periode 2023-2030 laat de provincie zien wat de vier sectoren Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd waard zijn, hoe ze samen bijdragen aan wat onder meer inwoners, bezoekers, bedrijven, maatschappelijke instellingen belangrijk vinden. Daarnaast toont Levendig Brabant 2030 hoe de vier sectoren integraal inspelen op belangrijke trends en actuele maatschappelijke vraagstukken.

“Dit nieuwe beleidskader is nodig omdat de huidige beleidskaders zijn verouderd. Daarnaast zijn er allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, zoals COVID en de energiecrisis, die de omgeving voor cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd, in sommige gevallen blijvend, hebben veranderd”, aldus gedeputeerde Stijn Smeulders. “De nieuwe koers staat op de stevige basis die de afgelopen jaren is gelegd. Levendig Brabant 2030 schetst in hoofdlijnen het beleid voor de komende jaren en geeft aan wat al goed is en werkt en legt tegelijkertijd nieuwe accenten. Waarbij de vier sectoren integraal en in nauwere samenhang gaan werken, elkaars krachten benutten, slimme cross overs laten ontstaan en oog hebben voor de eigenheid van die sectoren. Hiermee ontstaat meerwaarde.”

Het nieuwe beleidskader Levendig Brabant 2030 is beschikbaar via: https://www.levendigbrabant2030.nl/het+beleidskader.