CvdK Adema
CvdK Adema Foto: Marc Bolsius

Provincienieuws

Algemeen

REGIO - Besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant 19 april:

Subsidieregeling hedendaagse cultuur

In 2021 zijn de impulsgelden budgetten voor cultuur in Noord-Brabant niet volledig besteed, mede als gevolg van Corona. Gedeputeerde Staten besluiten de subsidieplafonds voor 2022 te verhogen en de looptijd te verlengen.  

Strategische Kennisagenda opgesteld

Samen met de kennispartners van de Provincie Noord-Brabant, Brabantse gemeenten, landelijke adviesraden en plan- en designbureaus is de Strategische Kennisagenda voor Brabant opgesteld. Deze agenda geeft richting aan de kennisontwikkeling die nodig is voor de toekomstbestendigheid van de provincie. De agenda stelt toekomstgerichte vragen rondom vier langlopende thema’s: demografische ontwikkelingen, de veranderende rol van de overheid, dynamiek in de samenleving en transities. Gedeputeerde Staten stemt in met de Strategische Kennisagenda en verzendt deze naar alle Brabantse gemeenten. Tevens wordt de agenda doorgeleid naar Provinciale Staten.

Uitvoeringsagenda Energie 2022-2023 

Gedeputeerde Staten hebben de Uitvoeringsagenda Energie 2022-2023 vastgesteld. Toevoegingen op het bestuursakkoord zin hierin verwerkt en ambities en activiteiten zijn aangepast aan de actuele ontwikkelingen in de energietransitie en er is een doorkijk opgenomen naar 2030. De hoofdlijnen van de inhoudelijke koers en de doelstellingen zijn niet gewijzigd ten opzichte van voorgaande Uitvoeringsagenda’s. 

Ingrijpen bij schade door bevers 

Gedeputeerde Staten stellen vast dat er een levensvatbare en stabiele populatie bevers in Brabant aanwezig is. Bevers leveren een positieve bijdrage aan natuur-, water- en klimaatdoelen en versterken de biodiversiteit. Maar bevers kunnen ook voor schade en problemen zorgen. GS heeft besloten om het uitvoeringsbeleid als het gaat om bevers aan te passen.

Voorstel verhogen grondwaterheffing 

Gedeputeerde Staten willen de grondwaterheffing verhogen van € 0,019 naar € 0,038 per m3 grondwater. Dit gaat in per 1 januari 2023. Per huishouden gaat het dan om ongeveer 2 euro per jaar meer. De heffing geldt voor alle grondwateronttrekkingen die onder bevoegd gezag van de provincie plaatsvinden, behalve die voor open bodemenergiesystemen (warmte- en koudeopslag). Het extra verkregen geld wordt ingezet voor het realiseren van de doelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water en het tegengaan van verdroging zoals is aangegeven in het vastgestelde Regionale Water en Bodemprogramma 2022-2027. Het is de eerste verhoging sinds 2002 en ondanks dat blijft de drinkwaterprijs in Brabant één van de laagste in Nederland. Provinciale Staten moeten nog instemmen met dit voorstel.  

Multi EK wielrennen 2025 

De provincies Noord-Brabant en Gelderland en het Ministerie van VWS zijn door Libéma Profcycling benaderd voor het hosten van het Multi EK Wielrennen in 2025. Beide provincies en het ministerie stonden daar in principe positief tegenover en hebben om een haalbaarheidsstudie gevraagd. Provinciale Staten ontvangen de uitkomst. Het komende half jaar bekijkt GS samen met de BrabantStad-gemeenten en de provincie Gelderland of het mogelijk is een bid uit te brengen om gastheer te zijn van het Multi EK Wielrennen in 2025.