Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
<p>Wethouders gemeente Bergen op Zoom.</p>

Wethouders gemeente Bergen op Zoom.

Besluiten van college b en w

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Burgemeester en wethouders van gemeente Bergen op Zoom hebben in hun vergadering van 13 april onder meer de volgende besluiten genomen:


Kredieten auto handhaving en verkeer

Het college voert een administratieve vereenvoudiging door in voor het aanvragen van een krediet. Daarnaast stelt het college een krediet beschikbaar van € 25.000 voor de aanschaf van een auto voor Handhaving en een krediet van € 250.000 voor verkeersmanagement binnenstad. De gemeente is in gesprek met de provincie om voor het verkeersmanagement binnenstad een subsidie van € 125.000 te krijgen in het kader van het coronaherstelpakket. Door deze investering wordt het toezicht op de toegang met voertuigen van de binnenstad met camera's bewaakt.

Huisvestingsplan basisonderwijs

Het college huurt noodzakelijke specialistische kennis in voor het IHP onderwijs-huisvesting dat de raad in december 2020 vaststelde. De incidentele kosten hiervoor zijn € 111.814,40. Daarnaast reserveert het college structureel budget (€ 50.000) voor diverse onderzoeken zoals taxaties en bouwkundige onderzoeken. De financiële consequenties van dit besluit staan verwoord in het 1e Concernbericht.

Toekomst Cultuurbedrijf

Het college zet een bedrag van € 516.500 van de Rijkscompensatiemiddelen Corona in voor het toekomstbestendig maken van de organisatieonderdelen van het Cultuurbedrijf, en voor de benodigde uitvoeringskosten rond de compensatiemiddelen.

Aanpak Halsterseweg Noord

Het college stelt twee kredieten uit het Moederkrediet Openbare Ruimte 2021-2024 beschikbaar. Het gaat om de aanpak van de Halsterseweg Noord (€ 3.563.992) en de Korneel Slootmanslaan (€ 456.254). De aanbestedingen starten nog dit jaar en als dat mogelijk is start ook dit jaar nog de uitvoering. De uitvoering Halsterseweg Noord vindt voor een groot deel plaats in 2022.

Eerste Concernbericht 2021

Het college biedt het '1e Concernbericht' aan aan de gemeenteraad. Op 27 mei volgt de behandeling in de raad. Het 1e Concernbericht sluit met een positief saldo van € 1.000.000. Het verwachte jaarresultaat wordt nu € 4,4 miljoen negatief. Daarnaast verwacht het college voor 2021 een winst van € 2.245.000 vanuit het grondbedrijf.

Lasten onder bestuursdwang

Het college legt aan de eigenaar van percelen aan de Bemmelenberg en Vredenburg in Bergen op Zoom, en aan de enige bestuurder van deze eigenaar, (ieder afzonderlijk) drie lasten onder bestuursdwang op. Op grond van deze lasten moeten afvalstoffen worden verwijderd en moet een einde worden gemaakt aan gevaarlijke situaties, zoals gebroken glas op het buitenterrein en een ondergelopen kelder. Als niet aan de lasten wordt voldaan, laat het college de noodzakelijke maatregelen zelf treffen en verhaalt de kosten hiervan op de overtreders.

Nieuwe wet inburgering

Het college stemt in met de Europese aanbestedingsprocedure voor de regionale inkoop van de Onderwijsroute, onderdeel van de nieuwe Wet Inburgering en verleent gemeente Breda mandaat voor het uitvoeren van deze procedure. Deze aanbesteding is nodig omdat gemeenten per 1 januari 2022 verantwoordelijk worden voor de nieuwe Wet Inburgering. De gemeente Bergen op Zoom wil dat iedereen voorwaardig mee kan doen in de samenleving, dus ook de inburgeraars die per 1 januari 2022 onder het nieuwe inburgeringsstelsel vallen. Samen inkopen leidt in dit geval tot lagere kosten.

Meer berichten