Besluiten van burgemeester en wethouders | halsterse-zuidwestkrant – Het nieuws uit Halsteren en de Zuidwesthoek
Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Besluiten van burgemeester en wethouders

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Het college van burgemeester en wethouders heeft onder meer de volgende besluiten genomen:


Onderwijshuisvesting 2021

De gemeente Bergen op Zoom heeft het Programma en Overzicht voor onderwijshuisvesting 2021 vastgesteld. Voor basisschool De Aanloop is uitbreiding met één lokaal toegekend, voor basisschool De Biezenhof is de aanvraag voor sloop van de noodlokalen gehonoreerd. Deze aanvragen zijn tevens verwerkt in het huisvestingsplan voor scholen (IHP).

Vestiging sushi afhaalpunt        

Het college van burgemeester en wethouders verleent medewerking aan het vestigen van een sushi afhaalpunt aan de Stationsstraat 12a. De aangevraagde omgevingsvergunning wordt toegekend. De ondernemer zal wel aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Daarbij moet vooral gekeken worden naar verkeersveiligheid en parkeerdruk.

Intrekken hondenbelasting        

Het college stelt de gemeenteraad voor om de verordening hondenbelasting 2020 in te trekken, naar aanleiding van het eerdere besluit van de gemeenteraad om de hondenbelasting met ingang van 1 januari 2021 af te schaffen. Door het besluit de verordening hondenbelasting 2020 per 1 januari in te trekken wordt er vanaf 2021 geen aanslag hondenbelasting meer opgelegd, behalve voor situaties die zich voor 1 januari 2021 hebben voorgedaan.

Jaarafsluiting grondexploitaties

B en W hebben de Nota van uitgangspunten jaarafsluiting grondexploitaties vastgesteld. In de gemeentelijke lopende grondexploitaties is een belangrijk deel van de bouwopgave opgenomen. In de periode tot 2023 zijn dat circa 150-250 woningen per jaar. Dit is gebaseerd op de huidige stedelijke programmering.
Daarbuiten vindt invulling van de woningbouwopgave plaats door particuliere initiatiefnemers, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. De huidige woningbouwprogrammering is in april 2020 vastgesteld, deze zal voor 2021 in april worden herzien en geactualiseerd. In september 2020 is de woningbouwprognose van de provincie geactualiseerd, in de regel gebeurt dit om de drie jaar. Vervolgens zal begin 2021 opnieuw de effectieve vraag voor Bergen op Zoom in beeld worden gebracht.


Inventarisatie snippergroen

Het college wil inwoners van de gemeente de kans geven om snippergroen en reststroken gemeentegrond aan te kopen of te huren en gaat de in aanmerking komende reststroken in beeld brengen. Na de inventarisatie zal de gemeente overgaan tot actieve verkoop of huur van de gronden. Inwoners die graag in aanmerking willen komen voor aankoop of ingebruikneming van snippergroen kunnen dat nu al melden bij het team Vastgoed en Grondzaken via e-mail:
stadskantoor@bergenopzoom.nl

Meer berichten