Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Het college besluit een uitgavenstop voor 2020 af te kondigen en informeert de raad met een brief hierover.
Het college besluit een uitgavenstop voor 2020 af te kondigen en informeert de raad met een brief hierover.

Collegebesluiten gemeente Bergen op Zoom

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Het college van burgemeester en wethouders heeft als volgt besloten:

Voorlopige subsidie 2020 zwembaden

Het college verleent aan Zwembad de Schelp en de Melanen B.V. voor 2020 de reguliere subsidie van € 1.530.671. Het college verrekent met dit bedrag de in 2020 al betaalde voorschotten.

Bedrijventerreinontwikkeling        

Het college legt geheimhouding op op het verslag en de gebruikte presentatie van de C-discussie in het college van 3 maart 2020 over bedrijventerreinontwikkeling. Daarnaast verwerkt het college de regionale afspraken bedrijventerreinen West-Brabant 2019 – 2023 in de gemeentelijke werkwijze. Met een brief informeert het college de raad hierover. Er wordt met de griffie een besloten vergadering van de gemeenteraad gepland over bedrijventerreinontwikkeling.

Kaderbrief 2021 – 2024

Het college stuurt gewoonlijk een beleidskader naar de raad met daarbij een voorstel voor het beleid en de financiële kaders voor de ontwerpprogrammabegroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. Door de politieke reset kiest het college ervoor om dit jaar een beleidsarme kaderbrief aan te bieden. De uitkomsten van de politieke reset zijn bepalend voor de Begroting 2021-2024.

Gewijzigde maatregel Deeltaxivervoer

De regio West-Brabant en de provincie Noord-Brabant stelden een maatregel vast om het deeltaxivervoer West-Brabant in de maanden maart, april en mei 2020 in stand te houden. Hiermee wordt voldaan aan de oproep van het Rijk om de 80% maatregel toe te passen voor het uitvoeren van het doelgroepenvervoer. Het college besluit alleen akkoord te gaan met de (gewijzigde) maatregel als de andere gemeenten en de provincie ook instemmen met de maatregel.

Uitgavenstop voor 2020

Het college stemt in met het 1e concernbericht 2020 biedt het aan de gemeenteraad aan ter vaststelling. Het negatieve financiële resultaat van 2019 zet zich voort in 2020. Het saldo van het 1e Concernbericht is een negatieve bijstelling van het jaarresultaat 2019 van € 7.112.000. Daarom besluit het college een uitgavenstop voor 2020 af te kondigen. Het college informeerde de raad met een brief hierover.

Voorzieningen WMO

Het college merkt douchestoelen, toiletbeugels en drempelhulpen als algemeen gebruikelijk aan. In 2019 zijn de criteria voor ‘algemeen gebruikelijke’ diensten, hulpmiddelen en woningaanpassingen aangescherpt. Uit onderzoek van het huidige maatwerkaanbod blijkt dat douchestoelen, toiletbeugels en drempelhulpen algemeen gebruikelijk zijn en dus geen maatwerk. Het verstrekken van deze algemeen gebruikelijke middelen door de gemeente is niet noodzakelijk.        

Prestatieafspraken Stadlander 2020

Woningstichting Stadlander heeft een bod voor de jaarschijf 2020 Prestatieafspraken uitgebracht met daarin de activiteiten die Stadlander, gemeenten en huurdersorganisaties voornemens zijn te gaan uitvoeren. Dit bod is besproken met de gemeente en de huurdersorganisaties. Het college heeft besloten het bod van Stadlander te accepteren en vast te stellen als Jaarschijf 2020. De jaarschijf wordt ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd.

Meer berichten