Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Wethouder Annette Stinenbosch maakt haar aftreden bekend.
Wethouder Annette Stinenbosch maakt haar aftreden bekend. (Foto: Bep Tielemans)

Wethouder Stinenbosch dient ontslag in

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Wethouder Annette Stinenbosch (CDA) neemt per direct ontslag uit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom. Ze meldt dit schriftelijk aan de gemeenteraad.

Aanleiding voor dit ontslag is de aanpak en afwikkeling van het dossier zwembad De Schelp. In het huidige college zijn meerdere wethouders bij het dossier zwembad De Schelp betrokken. Wethouder Stinenbosch heeft in dit dossier de rol van Eigenaar van zwembad De Schelp. Zij is van mening dat ze voor de aanpak ervan politiek verantwoordelijk is en neemt daarom ontslag.

Er komt een nieuwe wethouder vanuit het CDA. Ook de zetel van wethouder Evert Weys (GBWP) die burgemeester wordt van Hilvarenbeek moet opnieuw ingevuld worden.

Wethouder Barry Jacobs gaat met de gemeenteraad in gesprek over het zwembaddossier. De opvolger van wethouder Stinenbosch zal niet belast worden met gebeurtenissen uit het verleden met betrekking tot zwembad De Schelp.

Daarnaast was Annette Stinenbosch verantwoordelijk voor gemeentelijk Vastgoed en Handhaving. De coalitie gaat verschillende scenario's op tafel leggen en heeft er vertrouwen in dat het goedkomt. De portefeuilles worden voorlopig verdeeld onder drie wethouders en de burgemeester. Wethouder Patrick van der Velden neemt tijdelijk financiën waar. Burgemeester Frank Petter noemde als voorzitter van het college het gemis van wethouder Annette Stinenbosch een flinke aderlating. "We gaan een fijne collega missen die met heel veel passie haar werk deed."

Donderdagavond 23 januari 2020 debatteert de gemeenteraad over de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van onderzoeksbureau Proof. Er is een motie ingediend door Lijst Linssen die door de coalitiepartijen 'zeer serieus' wordt genomen.

Uit onderzoek en uit de renovatie van het zwembad bleken gebreken in de constructie, de brandveiligheid en het gebruik van roestvrij staal. Dit laatste was ook de aanleiding voor de grondige renovatie. Begin 2018 bleek uit een rapport dat in het RVS in de hoofddraagconstructie van zwembad De Schelp corrosie was geconstateerd. Daarop is het zwembad direct gesloten.

Renovatie

In maart 2018 sloot het zwembad omdat er roestvrijstaal was gebruikt bij de bouw van het zwembad. Door chloordampen is corrosie ontstaan in het roestvrijstaal dat ook in de hoofdconstructie verwerkt zit.

De renovatie duurde bijna anderhalf jaar. Tijdens deze renovatie ontdekte men constructiefouten, onvolledige brandveiligheidsmaatregelen en onvolkomenheden in de elektrische installatie.

Deze onvolkomenheden bleken uit een concept-rapport van Olco, het bedrijf dat door de gemeente was ingehuurd om de renovatie te begeleiden en de directie te voeren. In het concept rapport staat dat alle geconstateerde gebreken zijn aangepakt en opgelost.

Zes weken na de opening sloot het zwembad opnieuw haar deuren. Door een storing aan een pomp van de zoutelektrolyse daalden de chloorwaarden in de zwembaden onder de wettelijke norm. Het management van het zwembad besloot hierop het zwembad te sluiten. Er volgden onderzoeken naar de lucht- en waterkwaliteit en ook naar gezondheidsrisico's. Na verschillende proefzwemsessies leken de problemen onder controle, maar werd er een legionella-besmetting geconstateerd in de doucheruimte.

Onderzoek 1e sluiting

Donderdagavond 23 januari 2020 debatteert de gemeenteraad over de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van onderzoeksbureau Proof. Dit rapport gaat over de periode voor de eerste sluiting van het zwembad in 2018. De gemeenteraad gaf de opdracht voor dit onderzoek om 'op basis van een feitenrelaas te leren van de oorzaken die hebben geleid tot de sluiting van De Schelp en aanbevelingen tot verbetering te formuleren voor de toekomst'.

De aanbevelingen uit het rapport:

Aanbeveling 1: Institutionele governance

Beleg taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en de bijbehorende (gescheiden) rollen door en voor de gemeente expliciet, weloverwogen en beargumenteerd.

Aanbeveling 2: Procedurele governance

Richt procedures in die borgen dat de afzonderlijke rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in onderlinge samenhang naar behoren kunnen worden vervuld en leg deze procedures vast.

Aanbeveling 3: Relationele governance

Creëer een cultuur van openheid, transparantie, elkaar (positief-kritisch) aanspreken en gedeelde verantwoordelijkheid, door alle lagen van de gemeente.

Aanbeveling 4: Governance regelmatig evalueren

Evalueer de institutionele, procedurele en relationele governance regelmatig en maak naar aanleiding daarvan de benodigde aanpassingen.

Aanbeveling 5: Regiefunctie bij verzelfstandigen of uitbesteden

Als wordt gekozen voor verzelfstandigen of uitbesteden, richt dan de regiefunctie zo in dat via stelselmatige controle en verantwoording wordt getoetst op deskundigheid, ervaring en adequate taakuitvoering.

Aanbeveling 6: Informatievoorziening

Zorg ervoor – mede door implementatie van de aanbevelingen 1 t/m 5 – dat (nieuwe) informatie over de taakuitvoering op de juiste tafels terecht komt en dat naar die informatie wordt gehandeld.

Aanbeveling 7: Bredere toepassing aanbevelingen

Onderzoek of de aanbevelingen 1 t/m 6 ook van waarde kunnen zijn met betrekking tot de uitvoering van andere taken door en voor de gemeente.

Meer berichten