Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Foto: Marc Bolsius

Provincienieuws

HALSTEREN - ZUIDWESTHOEK - REGIO - Het provinciebestuur deelt het volgende mee over het Europees Plattelands Ontwikkelprogramma:

De provincie Noord-Brabant stelt €6.942.951 subsidie beschikbaar in het kader van het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 – 2020. Het gaat om een vervolg op eerdere subsidieprogramma's van Europa in samenwerking met de provincie. Een bedrag van €742.951 is bedoeld voor het ondersteunen van jonge landbouwers. € 6.200.000 is bedoeld voor kennis- en innovatieprojecten die de land- en tuinbouw in Brabant helpen om het bodembeheer te verbeteren en de nutriëntenverliezen te beperken. Op de website www.stimulus.nl is informatie te vinden over de openstellingen.

Deltaprogramma
Met betrekking tot Financiering voor provinciaal Milieu- en Waterplan stellen Gedeputeerde Staten voor om in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie €13,1 miljoen uit te trekken voor maatregelen om Noord-Brabant klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Een deel van de middelen wordt ingezet voor andere doelen van het Deltaprogramma, te weten zoetwatervoorziening, waterveiligheid en Zuidwestelijke Delta. GS willen verder €870.000,- uittrekken voor het meefinancieren van lokale en regionale initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de wateropgaven.

Herdenking verkeersslachtoffers
In het kader van Dag voor herdenking verkeersslachtoffers op 18 november stond gedeputeerde Christophe van der Maat tijdens de internationale dag van de herdenking van verkeersslachtoffers stil bij de slachtoffers die in Brabant in het verkeer vielen afgelopen jaar. Op het kasteelplein in Breda stonden 113 lege stoelen die symbool staan voor de mensen die na een verkeersongeval afgelopen jaar niet thuis keerden.

Jeugddebat
Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, opent de Brabantse editie van het nationaal jeugddebat. Dit is op vrijdag 24 november in het provinciehuis

Brabants Landschap
Ook opent de CvdK ter gelegenheid van de viering van Brabants Landschap 75 jaar een feestelijke bijeenkomst in het natuurmuseum Tilburg.

Derde Bodemcafé
Het Bodem Netwerk Brabant organiseert op donderdag 23 november het derde 'Bodemcafé' in boerderij De Zellebergen in Oudenbosch. Voorzitter is Dick Pouwels, directeur van de HAS Hogeschool in Den Bosch. Doel van de Bodemcafés is het uitwisselen van kennis en ervaring over het innovatief en duurzaam gebruiken van de Brabantse bodem. Bodemexperts en agrarische ondernemers kunnen er in een informele sfeer met elkaar van gedachten wisselen. Tijdens het derde Bodemcafé gaan Sander Bernaerts, René Jochems en Adrie Bossers in gesprek over hun ervaringen met niet kerendegrondbewerking, bodembiologie, bodem als basis voor inkomen, bodemvruchtbaarheid en meer. Bodem Netwerk Brabant Bodem Netwerk Brabant is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, in samenwerking met de Hogere Agrarische School, de ZLTO en de Brabantse Milieufederatie. Het Bodem Netwerk Brabant stimuleert de samenwerking tussen Brabantse overheden, marktpartijen, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, belangenverenigingen en agrarische ondernemers. Aanmelden kan door via e-mail: McWillems@brabant.nl

reageer als eerste
Meer berichten