Afbeelding

Veel nieuws Dorpsplatform Woendrecht

Algemeen

WOENSDRECHT - De openbare vergadering van het Woensdrechtse Dorpsplatform op 24 mei leverde veel nieuws op.

Het afgelopen jaar bereikte het Dorpsplatform veel: er werden bloembakken en een vlaggenmast geplaatst op het Colonel Whitaker plein, er werden vogelhuisjes geplaats, er kwamen bloemstroken in het gehele dorp, de succesvolle hondenpoepactie krijgt een vervolg. Rond Koningsdag werden er wimpels in de Dorpsstraat geplaatst en ook afgelopen jaar zorgde het Dorpsplatform voor een kerstboom. Naar een geschikte boom voor 2022 wordt nog gezocht.

De Woensdrechtse wijkagent Ben Nefs keert door ziekte niet terug, er wordt een vacature opengesteld, tot die tijd blijft de politie gewoon bereikbaar.
Een bewoonster stelt dat er illegaal 600 bomen zijn gekapt op landbouwgrond aan de Braakseweg, ze vraagt zich af wat daarvoor terugkomt. Wethouder De Heer zegt toe dat mevrouw wordt teruggebeld door de gemeente.
Luc de Nijs van Bouwgroep De Nijs-Soffers zegt dat het schip van de kerk mogelijk maar dat men de toren wil behouden en opknappen. Ideeën van burgers zijn welkom, maar er is geen garantie dat die worden uitgevoerd. Een planning is nog niet vast te stellen, maar er wordt een gesprek met omwonenden gepland om e.e.a. toe te lichten. Rond het Integraal Kind Centrum wordt gewerkt aan het in beeld brengen en ruimen van explosieven. Marloes Bastiaansen vertelt dat ook het asbest wordt gesaneerd, half juni moet het terrein weer vlak zijn en worden de speeltoestellen teruggeplaatst. Een definitief ontwerp wordt voor augustus verwacht, de omgevingsvergunning komt nog deze zomer ter inzage. De start van de bouw wordt eind 2022 of begin 2023 verwacht. Wethouder De Heer zegt toe de verkeerssituatie opnieuw te bekijken na kritiek op de kiss and ride strook. Wethouder Thierry de Heer stelt dat er nog geen plannen zijn om de plek van de basisschool in te vullen, die plannen worden eind 2023 verwacht. In elk geval worden er woningen gerealiseerd.
De voorzitter toont een presentatie rond de nieuwe woningen op de Molenakkers. Vragen kunnen aan het Dorpsplatform worden gesteld, ze worden doorgeleid naar de Woningstichting. De informatieavond rond ‘t Marktje bracht aan het licht dat er in 2016 toestemming is gegeven om woningen te ontwikkelen, en dat ook de provincie daarmee heeft ingestemd. Wethouder De Heer sstelt dat de projectonwikkelaar voor 1 juni vergunning moet aanvragen om nog onder de WRO te vallen, anders wordt e.e.a. beoordeeld op basis van de Omgevingswet. De ontwikkelaar wilde geen verdere toelichting geven.
Middelen om een gescheiden fiets- of wandelpad te realiseren aan de Langeweg heeft de gemeente niet, stelt de wethouder. De bermen worden waarschijnlijk na de zomer verhard met grasbetontegels. De definitieve planning wordt teruggekoppeld. Wethouder De Heer vraagt om ideeën om de doorkomst van de Vuelta aandacht te geven. Herman Heyns stelt voor om een door de burgemeester goedgekeurde vlag van de kern Woensdrecht te gebruiken. Er zijn drie vlaggen beschikbaar, bestellen kan via informatie@dpwoensdrecht.nl