Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Wethouders Bergen op Zoom
Wethouders Bergen op Zoom (Foto: Dennis van Loenhout)

Besluiten van college

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Burgemeester en wethouders van gemeente Bergen op Zoom hebben onder andere de volgende besluiten genomen:

Andere regels aanvraag kredieten 
De regels rond het aanvragen van kredieten uit de moederkredieten zijn veranderd. Dit betekent dat het college formeel instemming moet verlenen voor het daadwerkelijk opnemen van de al geoormerkte middelen uit de vastgestelde moederkredieten. Met dit besluit stelt het college middelen uit de moederkredieten 2020-2023 beschikbaar voor onder andere: Groen (o.a. Halsterseweg Zuid en Noordzijde Zoom en vervangingen); Wegen (o.a. Reimerswaalparkbrug en Markiezaatstunnel); Openbare verlichting (o.a. Noordzijde Zoom en Zandstraatbrug/Zoombrug en vervangingen; Vervanging van verkeersregelinstallaties; Vervangingen van speelvoorzieningen; Materieel (voertuigen); Skatebaan (invulling motie van de raad). De uitgaven zijn getoetst aan de kaders van de uitgavenstop: wettelijk verplicht, contractueel verplicht, besparen hogere kosten of voorkomen extra uitgaven. Sommige van de projecten zijn al gestart of afgerond.

Meerkosten Maatschappelijke Opvang 
Het bieden van Maatschappelijke Opvang (MO) is een wettelijke taak van gemeenten onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente Bergen op Zoom is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de MO voor de regio West-Brabant West (Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht, Rucphen en Halderberge). WijZijn Traversegroep (uitvoerder van de MO) vroeg de centrumgemeente Bergen op Zoom om hen tegemoet te komen in het tekort dat zij constateren m.b.t. het uitvoeren van de MO.        

In haar rol als centrumgemeente besluit het college om WijZijn Traversegroep gedeeltelijk tegemoet te komen in de financiering van deze meerkosten en kent hen een bedrag van € 75.000,- toe voor de meerkosten voor personeel als gevolg van gemiste indexatie en een bedrag van € 36.668,15 voor meerkosten als gevolg van tijdelijke opschaling van het aantal opvangplekken. Overigens onderneemt en ondersteunt het college lobbyactiviteiten in Den Haag voor meer middelen voor en compensatie van kosten voor de Maatschappelijke Opvang.

Subsidie Popmonument 

Het college verleent aan de Stichting Pop Monument een subsidie van € 15.000. Met deze subsidie maakt de gemeente de speciale editie van PopMonument 2020 mogelijk. B en W: 'Popmonument wordt niet alleen lokaal, maar ook landelijk en provinciaal gezien als een onderscheidend concept en ontvangt landelijk en regionaal financiële ondersteuning. De gemeente Bergen op Zoom brengt een kwart van de exploitatie in met deze subsidie. Popmonument voldoet aan de drie vaandels van de Cultuurvisie: talentvol, creatief/innovatief en historisch.'

Jaarverantwoording Kinderopvang 2019 

Volgens de Wet kinderopvang (Wko) is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen. De wettelijke taken van gemeenten zijn: 1. uitvoeren registertaak Landelijk register Kinderopvang (LRK), 2. tijdig afhandelen aanvragen voor toestemming tot exploitatie en registratie nieuwe voorzieningen, 3. laten uitvoeren verplichte onderzoeken door de toezichthouder, 4. handhaven of actie ondernemen om geconstateerde tekortkomingen op te lossen. Kinderopvang 2019 is oké.

Meer berichten