Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Besluiten van college B & W gemeente Bergen op Zoom

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Burgemeester en wethouders van gemeente Bergen op Zoom hebben in de vergadering van 16 februari onder andere de volgende besluiten genomen:


Gemeenschappelijke regelingen

Het college neemt kennis van de kaderbrieven van de verschillende gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt. De richtlijnen die de gemeenten hebben meegegeven aan deze gemeenschappelijke regelingen worden vervolgens vertaald naar de begrotingen voor 2022. Het college vraagt aandacht voor de relatie van deze kadernota’s en de bezuinigingsopdracht uit de 1e begrotingswijziging. Met een brief informeert het college de raad over de kadernota’s en brengt de regionale raadsinformatieavonden van de RWB onder de aandacht.        

Wmo adviseurs en medewerkers

Het college maakte een strijdplan om de ontstane wachtlijsten op de Wmo weg te werken en besluit het contract van 5 (fte) tijdelijke externe Wmo-adviseurs te verlengen en 2,23 (fte) extra Wmo-adviseurs en 1 medewerker Backoffice Wmo te werven voor het inlopen van de achterstanden. Dit vooralsnog voor de periode van 1 jaar.

Onderzoek naar regionale samenwerking

Na een nadrukkelijke lobby van Bergen op Zoom en Roosendaal voor een sterke positie wees provincie Noord-Brabant West-Brabant West aan als vierde stedelijke regio in de provincie. Bergen op Zoom en Roosendaal zijn de twee centrumgemeenten in deze regio. Dat levert mogelijkheden op om de belangen van onze regio beter te behartigen. Bergen op Zoom, Roosendaal en de provincie laten daarom gezamenlijk een ontwikkelplan en een uitvoeringsagenda West-Brabant West opstellen. Iedere partij draagt een derde van de totale kosten (€ 45.000).

Verzoek bouw woning Moerstraatsebaan

Het college verleent geen medewerking aan het verzoek om een duurzame woning op het perceel nabij de Moerstraatsebaan 41 in Halsteren te mogen bouwen. Het college wijst het verzoek af omdat er geen gebruik gemaakt kan worden van de Ruimte-voor-Ruimte regeling omdat de locatie in het Natuur Netwerk Brabant (NNB) ligt en er ook geen gebruik kan worden gemaakt van de Landgoed-regeling.


Bijdrage leerlingenvervoer/gymvervoer

Het college stemt in met het vergoeden aan taxibedrijf Munckhof van 80% van de contractwaarde van het leerlingenvervoer over de niet gereden ritten gedurende de periode dat leerlingen vanwege Covid-19 niet naar school kunnen. In de periode van maart tot en met mei 2020 vergoedde de gemeente eveneens 80% van de contractwaarde van de niet gereden ritten van het leerlingenvervoer. Daarnaast hoeven ouders geen eigen bijdrage te betalen over de periode dat hun kinderen niet worden vervoerd.

Subsidie Stichting Facilitair Bedrijf

Het college stelt de subsidie Culturele Infrastructuur 2019 voor de Stichting Facilitair Bedrijf lager vast. Omdat de gesubsidieerde activiteit (het betalen van huur voor Eventum en de Blokstallen 3) niet of niet geheel werd uitgevoerd, werd niet voldaan aan de subsidieverplichtingen. Het college stelt de subsidie daarom € 197.449,75 lager vast en vordert dat bedrag terug.        
        
----------------------------------------------------

Meer berichten