Volop onkruid in een plantsoen
Volop onkruid in een plantsoen

"Onderhoud van openbaar groen probleem"

Algemeen

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Beheer van openbaar groen valt volgens burgerlid Julien Voets en raadslid Sander Siebelink, beiden van Lijst Linssen, te verbeteren.

Zij stellen het college van B en W twee kaders voor als bezuinigingsmogelijkheden. "Ieder jaar laait de ‘maaidiscussie’ op bij bewoners die met gemengde gevoelens toezien hoe complete, vaak functionele, groenstroken weggemaaid worden. Met enige regelmaat moeten ook particuliere initiatieven het bekopen tussen de snijbladen van de grasmaaiers. Ook habitats van populaties insecten worden verstoord door de handelswijze van de gemeente. Bewoners hebben keer op keer terecht hun frustraties hierover geuit. Vorig jaar heeft de raad, middels een motie, zich uitgesproken voor meer biodiversiteit en groenontwikkeling. Wij vermoeden dat het college niet in staat is om in de geest van deze motie te handelen en daarmee behandelt zij bewonersinitiatieven in dit vraagstuk ook niet als een vorm van co-creatie. Voorstel 1 is: In tegenstelling tot het structureel maaien van bepaalde bermen: laat hier bloemen planten wat mogelijkerwijs net zoveel kan kosten als (het uitbesteden van) het maaiwerk. Dit bevordert de ecologische diversiteit voor de populatie bijen en overige insecten. 2. Het aanwijzen van gebieden, in samenspraak met bewoners, om deze in bruikleen te geven voor het planten van bloemen met een lange bloeiperiode. Denk hierbij niet aan een pachtovereenkomst, maar een bureaucratisch arme aanpak waarin een paar bepalingen opgesteld worden tussen gemeente en bewoners."

Verder is het grotendeels vrij aan de bewoners hoe ze de beplanting binnen de gestelde kaders willen realiseren. Dit zorgt voor een mogelijke besparing op het groenbeheer en bewoners krijgen de mogelijkheid mee te participeren in hun omgeving.

Gelet op deze bovenstaande kaders willen we, bij mogelijke uitbesteding van het beheer van openbaar groen, dat er groenbeheer-taken beschikbaar blijven voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het uitbesteden van openbaar groenbeheer aan de markt mag er niet toe leiden dat dit ten koste gaat van medewerkers die bij bijvoorbeeld de WVS werkzaam zijn. Wij hechten zeer aan het belang van deze mensen die zich dagdagelijks inzetten voor onze gemeente.

In aansluiting op bovenstaande stellen we de volgende vragen aan het College:

1. Erkent het college dat de raadsmotie op onvoldoende wijze wordt uitgevoerd?

2. Is het College bereid om de kaders in deze brief te adopteren? Zo ja, wanneer?

3. Beschermt het College de positie van de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door deze blijvend in te zetten bij de uitvoering van deze taken?

4. Is het College bereid om de voortgang van deze kaders periodiek met de raad te evalueren?

Gewenste wijze van beantwoording: schriftelijk cf. art. 36 van het RvO.

Met vriendelijke groet,