Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Plannen Gemeente Woensdrecht

GEMEENTE WOENSDRECHT - Vanuit gemeente Woensdrecht staan diverse plannen op de rol. De gemeenteraad buigt zich onder meer over kosten voor aanpassingen van MFC De Kloek, duurzaamheidsmaatregelen, rioleringsplannen en een beweegpark.

Beweegtuin Hoogerheide
Tussen het gemeentehuis en Brede School De Boemerang ligt een park. Het dorpsplatform Hoogerheide heeft het sportieve idee opgevat om hier een beweegtuin van te maken, met beweegtoestellen en sportfaciliteiten voor alle generaties. Het college van burgemeester en wethouders gaat akkoord met het hiervoor ingediende verzoek en heeft de raad gevraagd hiervoor de iDOP-gelden beschikbaar te stellen.

In het park achter het gemeentehuis staan momenteel alleen enkele speeltoestellen voor kinderen en een bankje voor ouders om op plaats te nemen. Het dorpsplatform Hoogerheide heeft het initiatief ingediend om meer uit het park te halen en hier een zogenaamde beweegtuin voor jong en oud te realiseren. In deze beweegtuin komen toestellen te staan waarop mensen beweeg- en sportoefeningen kunnen doen. Verder wordt ook gedacht sportfaciliteiten zoals kleine voetbalgoaltjes en een skategelegenheid. Ook een picknicktafel met een dam-/schaakbord is in het plan opgenomen. Het is de bedoeling dat iedereen vrij gebruik mag maken van de faciliteiten in de beweegtuin: inwoners op eigen gelegenheid, maar ook basisscholen, de sportcoach van de BWI en sportscholen.

In het voortraject is er is overleg geweest met de naastgelegen Brede School en de gemeente. Daarnaast is er op 22 mei een inloopavond geweest voor geïnteresseerden. Op 13 juni heeft een apart overleg plaatsgevonden met direct omwonenden. Omdat er verschillende verzoeken ontvangen zijn voor een skatebaan in Hoogerheide is dit onderdeel ook meegenomen in de beweegtuin. Dorpsplatform Hoogerheide: "Bewegen is gezond en leuk voor jong en oud. We hopen dat de faciliteiten mensen van alle leeftijden aanspreken en bij elkaar brengen. Wanneer het park veelvuldig gebruikt wordt, is er bovendien minder kans op overlast van hangjeugd, vandalisme enzovoorts".

Wethouder Van Agtmaal: "Ik ben positief over het initiatief dat het dorpsplatform Hoogerheide genomen heeft. Een beweegtuin kennen we nog niet in de gemeente Woensdrecht en ik denk dat het een leuke, laagdrempelige manier is voor mensen om te bewegen. Het voorstel bevat een goede mix aan faciliteiten voor kinderen en volwassenen om lekker actief buiten bezig te kunnen zijn. Financiering Ieder dorp heeft in het verleden budget ontvangen voor het iDOP (Integrale dorpsontwikkelingsplan). Hier is in Hoogerheide nog budget van over. De raad zal in september uitspraak doen of dit bedrag kan worden aangesproken om de kosten voor het beweegpark uit te financieren. Het is dus niet zo dat het aanleggen van de beweegtuin bekostigd wordt uit het reguliere budget voor speeltoestellen. Jaarlijkse veiligheidsinspecties en eventueel toekomstig onderhoud zullen hier wel uit betaald worden, maar naar verwachting zal er de eerste jaren weinig tot geen onderhoud aan de toestellen nodig zijn.

Huiskamer Huijbergen
Het dorpsplatform, de dorpscoöperatie Huijbergen en de beheerder van MFC De Kloek hebben samen het idee opgevat om van het multifunctionele centrum 'de huiskamer van Huijbergen' te maken. Om dit plan te realiseren dienen de kozijnen aan de voorgevel aangepast te worden en het terras toegankelijker gemaakt te worden. Het college van burgemeester en wethouders gaat akkoord met het hiervoor ingediende verzoek en heeft de raad gevraagd hiervoor de iDOP-gelden beschikbaar te stellen.

Met 'de huiskamer van Huijbergen' willen de initiatiefnemers bereiken, dat steeds meer mensen uit hun sociale isolement komen en MFC De Kloek weten te vinden voor een praatje met buurtbewoners. Het moet een gezellige ontmoetingsplek worden met een sterk thuisgevoel. De gewenste aanpassingen aan de gevel en het terras zijn reeds voorgelegd aan de welstandscommissie Woensdrecht en die is akkoord gegaan.

Financiering
De aanpassingen die nodig zijn aan MFC De Kloek kosten in totaal ruim € 50.000. Voor dit bedrag wordt de raad in september gevraagd akkoord te gaan met afschrijving van de overgebleven iDOP-gelden. iDOP staat voor Integraal Dorpsontwikkelingsplan en hiervoor heeft ieder dorp in het verleden budget ontvangen. In Huijbergen zijn hier diverse projecten uit bekostigd, denk hierbij aan de aanpassing van de rotonde in de Boomstraat, onderhoud aan molen Johanna of de starterswoningen aan de Dorpsstraat (locatie voormalige kleuterschool). Wethouder Van Agtmaal: "Het iDOP is officieel afgerond, maar met de dorpsplatforms is afgesproken dat er tot 1 juni 2020 nog projecten die in lijn zijn met het iDOP en passend binnen de leefbaarheidsagenda van het dorpsplatform, uitgevoerd kunnen worden met het budget dat nog over is. Het uitgeven van iDOP-gelden zal wel altijd in overleg met het college van burgemeester en wethouders gaan."


Klimaatstresstest
Onlangs het heeft het college het Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 en de klimaatstresstest aan de gemeenteraad aangeboden. Het gemeentelijk rioleringsplan is een beleidsplan dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke watertaken weergeeft en dient ter onderbouwing van de rioolheffing. De klimaatstresstest brengt de kwetsbaarheden m.b.t. overstromingen, wateroverlast door extreme neerslag, hitte en droogte binnen de gemeente in beeld.

Met de blik vooruit ... Om mee te kunnen bewegen met de ontwikkelingen om ons heen, is het wenselijk om het gemeentelijk rioleringsplan periodiek te actualiseren. Zo is bijvoorbeeld sprake van meer extreme neerslag door klimaatverandering, een veranderende verhouding tussen overheid en burgers en verandering in wetgeving. De actualisatie wordt gepresenteerd in het rapport 'GRP Woensdrecht 2020-2023 - samen schakelen naar een toekomstbestendige waterketen' dat u na vaststelling door de gemeenteraad terug kunt vinden op de gemeentelijke website. Wethouder Van Agtmaal: "Maar weinig mensen beseffen hoe belangrijk riolering is. Pas als het mis dreigt te gaan en er bijvoorbeeld stank- of wateroverlast optreedt, krijgt riolering aandacht. Verder gaat de inzameling en het transport van (afval)water vaak ongemerkt aan de inwoners voorbij. Toch worden dagelijks veel inspanningen verricht om deze kostbare infrastructuur goed te beheren."

... en met oog voor het verleden ...

De gemeente is de afgelopen periode volop bezig geweest met het uitvoeren van haar basistaken op het gebied van water en riolering. Zo is ook bij nieuwbouwprojecten actief (mee)gewerkt aan de aanleg van een toekomstbestendig watersysteem. Daarnaast is een klimaatstresstest uitgevoerd en zijn de water- en rioleringsvoorzieningen (riolen, kolken, rioolgemalen, randvoorzieningen, wadi's, etc.) planmatig gereinigd, geïnspecteerd en daar waar nodig gerepareerd of vervangen.

... koersen we naar een klimaatbestendige, professionele en participerende waterketen ...

Met een nieuw gemeentelijk rioleringsplan geven we invulling aan de wettelijke zorgplichten afval-, hemel- en grondwater. In het verlengde hiervan hebben we de ambitie om bij te dragen aan gemeenschappelijke doelen zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving. Het voorkomen van toekomstige wateroverlast door het blijven verruimen van de ondergrondse riolering is geen optie. Om droge voeten te houden, zullen we ervoor moeten zorgen dat minder regenwater in het riool terecht komt. Om hieraan invulling te geven, wordt het vasthouden en infiltreren van zoveel mogelijk water op openbaar én particulier terrein nagestreefd. Het klimaatbestendig maken van de bebouwde omgeving kunnen de gemeente en het waterschap niet alleen. Aangezien een groot deel van de bebouwde omgeving in handen is van particulieren en bedrijven, ligt het voor de hand om gezamenlijk op te trekken. Hiervoor is een intensieve samenwerking nodig met inwoners, woningbouwvereniging en overige bedrijven en organisaties. De gemeente Woensdrecht is al jaren bezig om zowel ondergrondse als bovengrondse maatregelen te nemen om de gemeente veilig en gezond te houden. Door het uitvoeren van de klimaatstresstest beantwoordt de gemeente Woensdrecht aan de eerste ambitie van het Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie door de kwetsbaarheden van de vier klimaataspecten overstromingen, wateroverlast door hevige neerslag, hitte en droogte binnen de gemeente in beeld te brengen. De klimaatstresstest is tot stand gekomen met behulp van subsidie van de Provincie Noord-Brabant.

... door voortvarend aan de slag te gaan ...

De gemeente verricht zelfstandig of in samenwerking met haar (water)partners activiteiten en/of maatregelen om invulling te geven aan de ambities en watertaken in het gemeentelijk rioleringsplan 2020-2023. Deze bestaan onder andere uit plannen en onderzoeken, beheer en (regulier) onderhoud, vervangingen én ondergrondse en bovengrondse verbetermaatregelen. Zo zijn maatregelen op termijn te verwachten op onder andere de volgende locaties: buisverruiming Antwerpsestraat, zoeklocatie waterberging Beukendreef en afkoppelen Grensstraat te Putte, waterberging Verlengde Duinstraat/Plesmanlaan te Hoogerheide, waterberging aan De Vuurdoorn te Woensdrecht, afkoppelen Demerstraat en Bergsestraat te Huijbergen, buisverruiming Dominicanenstraat, zoeklocatie waterberging Augustijnenstraat te Ossendrecht.

... tegen aanvaardbare kosten.

Om de verwachte lasten te kunnen dekken, zal in de planperiode een rioolheffing van €196, - per jaar voor een meerpersoonshuishouden benodigd zijn. Wethouder Kielman: "We zijn blij dat we voor nu een kostendekkende rioolheffing zonder lastenstijging voor de burger kunnen handhaven. Uiteraard dienen we rekening te houden met onzekerheden in de toekomst die de rioolheffing kunnen beïnvloeden, zoals kostenontwikkelingen van (bouw)materialen en ontwikkelingen rondom klimaatadaptatie."

Duurzaam sporten
De gemeente Woensdrecht heeft met inwoners, verenigingen en bedrijven een duurzaamheidsvisie en –uitvoeringsprogramma opgesteld. "Als gemeente nemen we zelf duurzame maatregelen, maar dit is niet genoeg, we moeten dit echt samen oppakken. Hierover is dan ook afstemming met de sportverenigingen."

Twee sportverenigingen -Tennisvereniging De Meet uit Ossendrecht en Voetbalvereniging WVV uit Woensdrecht- hebben bij de gemeente een verzoek ingediend voor het aanvragen van een geldlening (in totaal €36.000,-). Het college heeft onlangs besloten aan beide verenigingen een geldlening beschikbaar te stellen. Voor de aanvraag van tennisvereniging De Meet geldt vanwege de hoogte van het bedrag nog wel dat ook de gemeenteraad goedkeuring moet geven. Achtergrond De gemeente Woensdrecht heeft op het gebied van duurzaamheid een visie en een uitvoeringsprogramma opgesteld samen met diverse partijen.

Wethouder Van Agtmaal: "We realiseren ons dat we als gemeente hierin een voorbeeldfunctie hebben en nemen dan ook diverse duurzame maatregelen. Zo is alle openbare verlichting vervangen door LED- verlichting, kijken we kritisch naar onze afvalinzameling, is er aandacht voor het inkopen en opwekken van duurzame energie, zijn er vele gebiedsontwikkelingen op de Brabantse Wal waarbij biodiversiteit bevorderd wordt en zijn er in alle kernen laadpalen voor elektrische auto's geplaatst. Maar daarmee zijn we er natuurlijk nog niet, om de gemeente duurzaam te maken hebben we ook de hulp nodig van inwoners, verenigingen en bedrijven. Er is daarom ook afstemming met de sportverenigingen om duurzaamheidsmaatregelen mogelijk te maken."

Zowel tennisvereniging De Meet uit Ossendrecht als voetbalvereniging WVV uit Woensdrecht willen investeringen doen voor duurzame energiemaatregelen en hebben de gemeente recentelijk benaderd voor het aanvragen van een geldlening hiervoor. Aanvragen Tennisvereniging De Meet heeft als geprivatiseerde sportvereniging de wens om de veldverlichting te vervangen door LED-verlichting. Hiervoor is een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bij toekenning van deze subsidie blijft er een saldo van €28.000,- open staan en hiervoor heeft de vereniging de gemeente om een geldlening gevraagd. Voetbalvereniging WVV wil graag zonnepanelen plaatsen en heeft hiervoor al inkomsten behaald vanuit diverse subsidies. Het restant dat hier open blijft staan is €8000,-. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om aan beide verenigingen een geldlening beschikbaar te stellen. Met de verenigingen worden afspraken rondom terugbetaling gemaakt. Voor de aanvraag van tennisvereniging De Meet geldt vanwege de hoogte van het bedrag nog wel dat ook de gemeenteraad goedkeuring moet geven.

Meer berichten