Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Deze twee jonge kinderen halen het hart op aan prentenboeken lezen.
Deze twee jonge kinderen halen het hart op aan prentenboeken lezen. (Foto: Bep Tielemans)

Aanpak onderwijsachterstand bij jonge kinderen

GEMEENTE WOENSDRECHT - Het college van B en W van de gemeente Woensdrecht komt met een update van het beleidsplan voor onderwijsachterstanden voor de komende periode (2020-2023).

De laatste jaren zijn er landelijk wat veranderingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor onderwijs, kinderopvangaanbieders en gemeenten. Het gaat om de aanscherping van kwaliteitseisen, het scholingsniveau van beroepskrachten en de invoering van nieuwe functies binnen de kinderopvang.

Volgens een nieuwe verdelingssystematiek kan Woensdrecht stapsgewijs rekenen op meer financiële middelen voor onderwijsachterstanden. In het beleidsplan staat welke focus gemeenten en partners willen aanbrengen om enerzijds aan de eisen te voldoen en anderzijds de middelen in te zetten volgens de lokale speerpunten.

Centraal in de visie van de gemeente op onderwijsachterstanden is het verminderen en voorkomen van taalachterstanden. Samen met de partners wordt ervoor gekozen om vooral in te zetten op voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor kinderen van 0 tot 12, met een nadruk op de voorschoolse periode (voor peuters van 2,5 tot 4 jaar).

Preventie

Verantwoordelijk portefeuillehouder Lars van der Beek: “In Woensdrecht geloven we in preventie, in het vroegtijdig signaleren van mogelijke achterstanden en het op jonge leeftijd bieden van de juiste ondersteuning. Niet alleen op het gebied van taal maar ook als het gaat om rekenvaardigheden, motorische vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hoe eerder je erbij bent, hoe meer je voor het kind kunt doen.”

Kwaliteit toevoegen

Het beleidsplan beschrijft twee speerpunten: aandacht voor een doorlopende leerlijn voor

kinderen van 0 tot 12 jaar en het bieden van kwalitatief hoogwaardige voorzieningen. De partners willen dit bereiken met extra aandacht voor onderlinge afstemming en overleg en het betrekken van ouders. Maatwerk, het voeren van de kwaliteitsdialoog en monitoring worden ingezet om de kwaliteit van de ondersteuning te versterken.

Van der Beek: “We bouwen voort op de goede basis die we hebben met het To-Taalhuis en de verbindingen die de VVE-coördinator nu al legt tussen kinderopvangorganisaties, basisscholen, jeugdgezondheidszorg en gemeente. Door VVE verder uit te rollen richting

onderwijsachterstandenbeleid en laaggeletterdheid kunnen we nog meer bereiken.” De extra financiële middelen worden met name ingezet om meer kwaliteit toe te voegen en het aantal uren ondersteuning per kind te kunnen verhogen.

“Samen willen we de kinderen in Woensdrecht alle kansen geven om zich te ontwikkelen. We zetten een beweging in, die nog meer gaat van kansenongelijkheid naar gelijke kansen en van achterstanden naar optimale ontwikkelingsmogelijkheden”, besluit Van der Beek.

Meer berichten