In heemhuis Hof van Ram van heemkundekring Halchterth worden ook vaak jonge bezoekers verwelkomd.
In heemhuis Hof van Ram van heemkundekring Halchterth worden ook vaak jonge bezoekers verwelkomd. Foto: Bep Tielemans

Ledenwerfactie Heemkundekring Halchterth

Algemeen

HALSTEREN - Heemkundige studiekring Halsteren en Lepelstraat wil het aantal leden flink uitbreiden met het oog op de toekomst. Zoals bekend is, wil Heemkundekring Halchterth het onderkomen, heemhuis Hof van Ram aan De Beeklaan, kopen van gemeente Bergen op Zoom. Voorzitter Anton van Oost heeft alle leden in zijn Nieuwjaarsbericht 2021 op de hoogte gesteld van de plannen. Namens het bestuur wenst de voorzitter allen een voorspoedig 2021 toe, een goede gezondheid en alle goeds. Heemkundekring Halchterth telt al jaren honderden leden. Met een ledenwerfactie in dit jaar hoopt Halchterth het ledental nog flink uit te breiden.

Voorzitter Anton van Oost aan het woord in zijn Nieuwjaarsrede die onlangs digitaal is verspreid. "Ten tijde van het schrijven van deze groet staan we in Nederland op het punt om met het vaccineren tegen Corona te gaan beginnen. Het zal het keerpunt zijn in de strijd tegen het Coronavirus. En laten we hopen dat op korte termijn voldoende mensen immuun zullen zijn, zodat het virus zich niet meer kan verspreiden. We blikken terug op 2020 en kijken vooruit naar de toekomst. 2020 is voor de inwoners van Halsteren en Lepelstraat een jaar dat in de geschiedenisboeken terecht zal komen. Voor de Heemkundekring Halsteren-Lepelstraat zal 2021 een spannend jaar worden, want wat gaat er met ons Heemhuis Hof van Ram gebeuren?"

Terugblikken

"2020 zal een memorabel jaar worden voor Halsteren en Lepelstraat, toekomstig voer voor onze geschiedkundigen. Halsteren en Lepelstraat hebben in de vele eeuwen van hun bestaan veel meegemaakt. We noemen enkele voorbeelden en niet uitputtend:

1319: bedijking van de polders, 1572: Spaanse bezetting met doorsteken dijken, 1583: vergaan van het dorp Polre; rond 1600 op verschillende plaatsen een beeldenstorm, 1682: overstroming van de Beijmoerpolder,
1749: belegering tijdens de Franse oorlog, 1808: Watersnood, 1809: Engelse oorlog, 1914-1918: Eerste Wereldoorlog met vluchtelingen,
1940-1944: Tweede Wereldoorlog met veel slachtoffers en crashes,1953: De Watersnoodramp met veel slachtoffers, 2020: Coronavirus heerst alom, gemeente Bergen op Zoom in financieel zwaar weer en het Heemhuis komt in de verkoop.

We werden in 2020 genoodzaakt alle activiteiten van en voor onze leden en in het heemhuis af te gelasten. We vonden de risico’s te groot, aangezien vele van onze leden in de risicogroepen vallen. En we hadden de hoop in september 2020 weer op te starten, want we wilden graag de band met onze trouwe leden warm houden. De vele werkgroepen willen graag verder met hun activiteiten. Ook het “zaterdagochtend koffiedrinken”, een belangrijk sociaal gebeuren, werd tot nader order stopgezet."

Financieel zwaar weer

"Naast het Coronavirus wat dagelijks het nieuws in de krant en op de televisie beheerste, sijpelde ook het nieuws door dat de gemeente Bergen op Zoom financieel in zwaar weer was terechtgekomen en afstevent op een tekort van vele miljoenen. En dan begin november 2020 vernemen wij in de pers dat we per 1 juli 2021 op straat staan. De gemeente heeft ons museum en heemhuis Hof van Ram op een lijst van verhandelbare objecten geplaatst. Maar we hebben niet stil gezeten, zitten niet stil en we gaan niet stil zitten. Dit zit niet in de aard van de Halsterenaren en Lepelstraters. We hebben contact gezocht met de pers, politiek, het gemeentebestuur van Bergen op Zoom en met instanties en mensen die ons kunnen helpen en adviseren. Denk aan de provincie en instanties die erfgoed beschermen. Ook boden diverse leden spontaan hun hulp en kennis aan.
Op dit moment hebben het bestuur en enkele leden er een dagtaak aan en we noemen hierbij de namen want ze hebben echt wel een compliment verdiend voor hun inzet in deze barre tijden: Lia Rozendaal, Heleen van der Zande, Janus van der Zande, Aart in ’t Veld, Jelle Mertens, Wout Huijgens en René Kaaks. Waarbij we dankbaar gebruik maken van Wouts kennis van de politieke procedures en netwerken."

Beschermd erfgoed

"We zijn in gesprek met de wethouders, we hebben de politieke partijen geïnformeerd, wie we zijn, wat we doen en wat onze historie is. En daarbij is de volgende historie en informatie van belang. We hebben ze geïnformeerd dat we maar liefst 550 leden hebben en daarmee tot de grootste verenigingen van Halsteren en Lepelstraat behoren, dat we een twintigtal werkgroepen omvatten die wekelijkse of maandelijkse activiteiten hebben in het heemhuis, dat dus veel mensen een wekelijks loopje hebben naar het heemhuis en dat het daarmee als een echt verenigingsgebouw gezien moet worden. Dat gezien de geschiedenis van Halsteren en Lepelstraat de collectie van 15.000 objecten historisch erfgoed is en bij wet van Faro beschermd erfgoed is, waarbij de gemeente de plicht heeft hiervoor een goed onderdak te zoeken. Overheidsinstanties inzake erfgoed (RCE) en de provincie onderschrijven dit."

Boerderij van Gelten

"In 1995 hebben wij van de toenmalige gemeente Halsteren de boerderij van Gelten toegewezen gekregen met een zak geld van 60.000 gulden om er een heemhuis van te maken. Alles aan dit gebouw aan de Jannelandseweg is met behulp van vele vrijwilligers vernieuwd. Alleen de buiten- en binnenmuren zijn blijven staan en die moesten nog behandeld worden tegen de gevolgen van de Watersnoodramp, het zout in de muren. Nieuw dak, nieuw plafond, CV, elektra, water, tuin, vijver, straatverharding, tuinhuisje, schuur en oneindig veel meer.
Ik wil even de namen noemen van een aantal markante leden die hieraan hebben meegeholpen: Broer Verswijveren, Geert van Oevelen, Chris van Terheijden, Henk Brackx, Riet Brackx - de Koning, Sam van Steveninck, Bram Boon, Gerard Brusselaars, Janus Verswijveren, Martin van Lier, Geertje van Oevelen, Piet Bastiaanse en Jan Timmers."

De geschiedenis herhaalt zich

"In 2003 vernamen wij dat de gemeente Bergen op Zoom de boerderij van Gelten had verkocht voor 240.000 euro. Anno 2020 mogen we vaststellen dat de geschiedenis zich herhaalt. Al eerder had de gemeente de schuur van de boerderij van Gelten laten slopen en deze tezamen met de terreinen verkocht voor woningbouw, waar nu een rijtje bungalows staan. De heemkundekring had voor een enorme vermogenswinst gezorgd, welk geld zo in de kassa van de gemeente terecht kwam. Er werd niet met de heemkundekring afgerekend, als compensatie kregen wij het Hof van Ram in 2004, welke in dat jaar na een restauratie werd opgeleverd. Vanaf op de oplevering in oktober 2014 zijn wij wekelijks bezig om dit gebouw in te richten tot één van de mooiste musea die er in Noord-Brabant zijn, zo niet het mooiste en het meest toegankelijke. En nu de geschiedenis zich herhaalt dreigen we weer met lege handen te komen staan en het Halsterense- en Lepelstraatse erfgoed dreigt op straat te belanden. Dit willen we niet laten gebeuren en we moeten ook zien te regelen dat het in de toekomst weer niet gaat gebeuren. We willen het heemhuis kopen en daarvoor zijn we in overleg met de gemeente."

Vooruitkijken naar de toekomst

"We willen niet op straat komen te staan met onze collectie en we willen dit in de toekomst nooit meer meemaken. Als we het heemhuis in eigendom hebben en in eigen beheer, dan schakelen we in de toekomst in ieder geval het risico van uithuisplaatsing uit. Wel zal dit leiden tot vergaande verplichtingen die we als heemkundekring aangaan, denk alleen maar aan de financiering. De koopprijs dient rekening te houden met de investeringen die wij in het verleden in de Jannelandseweg hebben gedaan en waarvan de revenuen in de kassa van de gemeente Bergen op Zoom zijn terechtgekomen. Ook in het heemhuis Hof van Ram hebben de vrijwilligers de nodige investeringen gedaan. We willen daarom een symbolische prijs betalen voor het heemhuis, de zogenaamde 1 EURO. We kunnen dit wel willen, maar of dit te realiseren is, is de vraag? Een gemeente die financieel in het nauw zit, zoekt naar iedere Euro en dit zou er toe kunnen leiden dat er een substantieel bedrag op tafel gelegd moet worden om het heemhuis te kunnen kopen. Dit substantiële bedrag zal nooit hoger kunnen zijn, dan wat de heemkundekring in de toekomst zal kunnen opbrengen en dat bepaalt gelijk het maximum, wat dat ook moge zijn."

Nieuwe leden

"Wat we nu al weten is dat het ledenaantal van de heemkundekring omhoog zal moeten om meer inkomsten aan contributie te genereren. We komen voor hogere vaste lasten te staan, denk aan opstalverzekering, OZB eigenaren, groot onderhoud en bij tijd en wijle investeringen zoals een nieuwe CV. Als is dit gemiddeld maar 1.500 euro per jaar, dan heb je 300 extra leden nodig, waarvan van de contributie van 15 euro er 5 euro naar de vaste lasten gaan. En in het ledenaantal zien we de laatste 5 jaar een gestage daling van 600 richting 520 leden, vanwege het ontbreken van onvoldoende nieuwe instroom. We willen richting de duizend leden gaan. Naast de vaste lasten zullen we ook de financiering van het heemhuis moeten aflossen en krijgen we te maken met rentelasten, ondanks de lage rente.
Kort samengevat: Doel: We willen het heemhuis in eigendom nemen; De financiering zal geregeld moeten worden; Er zal een ledenwerfcampagne opgestart worden; De haalbaarheid zal vastgesteld moeten worden.

Gelukkig hebben we al een werkgroep onderhoud heemhuis, dit is een geweldige basis om mee te starten, maar we dienen ons te realiseren dat we geen leden die al in zeventig of tachtig zijn het dak op kunnen sturen na een storm. Ook hier moeten we over nadenken. Naast de financiële haalbaarheid zitten we dus met de invulling van allerlei zaken, zoals onderhoud en in wat voor vorm van rechtspersoon bestendigen wij het eigendom van het pand. Naast de vereniging heemkundekring hebben we een stichting “Vrienden van de heemkundekring”, mogelijk is dit de rechtspersoon die de eigenaar wordt van het pand. Er zal een bestuur moeten komen. Wij zijn er als bestuur van overtuigd dat binnen onder onze leden voldoende deskundigheid aanwezig is om al deze zaken op te tuigen en in te regelen", aldus voorzitter Anton van Oost van Heemkundekring Halchterth.

Lid worden

Bent u geen lid van de heemkundekring, dan is het behoud van het mooie heemhuis mogelijk een overweging om lid te worden van de heemkundekring. De contributie is 15 euro per jaar o.v.v. naam en adres. Bankrekening: NL59 RABO 0118 8258 36.

Afbeelding
Een volle zaal bij de jaarlijkse heemkundequiz, een van de vele activiteiten bij Halchterth.