Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Huisvesten woningzoekenden

REGIO - Provincie Noord-Brabant zet voor de korte en middellange termijn in op woonruimte voor mensen met een verblijfsvergunning en dit bij voorkeur in combinatie met huisvesting voor andere woningzoekenden. Het is de uitkomst van de Provinciale Regietafel Flexibilisering Asielketen. 


Dat blijkt uit een brief aan de gemeenten naar aanleiding van de uitkomst van een overleg over asielzoekers. Voor de langere termijn ligt de nadruk op aansluiting bij de aanpak van de woningproblematiek voor mensen die met spoed een woning nodig hebben. 

Samenvattend komt de opgave neer op (peildatum 12 september 2021): Korte termijn: Realiseren van de uitstroom van ±231 alleenstaande vergunninghouders, die reeds 14 weken of langer wachten op huisvesting en integratie en die al aan een gemeente zijn gekoppeld. 

Middellange termijn (2021): Realiseren van de uitstroom van ±550 vergunninghouders, die langer dan 10 weken (streeftermijn) wachten op huisvesting en integratie en die al aan een gemeente zijn gekoppeld; Noodopvanglocaties voor asielzoekers (indien nodig) 

Lange termijn: Lange-termijn-woonvisie vanuit Gedeputeerde Staten; Nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers als dit nodig blijkt door de instroom. 

Samen met andere spoedzoekers woningen

Voorlopig wordt in Brabant niet gezocht naar nieuwe locaties voor de noodopvang van asielzoekers. Het primaire doel is om mensen die in Nederland mogen blijven te voorzien van woonruimte. Daarbij staat flexibiliteit voorop. Door te kiezen voor huisvesting in combinatie met meerdere groepen spoedzoekers, kan beter ingespeeld worden op de noden op de woningmarkt. Dit vraagt een gezamenlijke inspanning van marktpartijen, corporaties, de gemeenten, provincie, COA en het Rijk.

Commissaris van de Koning Ida Adema doet een dringend beroep op de gemeenten om samen voor de korte en lange termijn opgaven te realiseren en de stappen samen te zetten. Zij vraagt uiterlijk 2 oktober een eerste reactie per regio en zal hulp inschakelen die beschikbaar is vanuit de ministeries. 

‘Als het in Noord-Brabant lukt om de uitstroom op de korte en middellange termijn te realiseren, voorkomen wij dat er twee of drie extra noodopvanglocaties nodig zijn in onze provincie.’

Meer berichten