Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

West-Brabantse gemeenten stellen doelen vast

REGIO - Nieuwe afspraken moeten circulaire economie West-Brabant boost geven.


De Nederlandse economie moet tegen 2050 volledig circulair zijn. Op dit moment gebeurt er al veel in rijk en regio, hoewel dat nog altijd beter moet en kan. Tijdens de Regiodag op 24 maart stelden de zestien West-Brabantse gemeenten en Regio West-Brabant daarom de ambitieuze doelen voor de komende jaren vast. Deze zijn vastgelegd in het Raamwerk circulaire economie West-Brabant.

Om bij te dragen aan een duurzamere regio, land en wereld, gaan de zestien West-Brabantse gemeenten en partners in bedrijfsleven en onderwijs de krachten op het gebied van circulaire economie bundelen. Doel van deze aanpak voor de circulaire economie is het creëren van een economie waarin geen eindige grondstofvoorraden worden gebruikt en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. Dit kan zowel op kleine als op grote economische schaal.

Lange termijn

“De transitie naar een circulaire economie is een ontwikkeling op de lange termijn, maar daarom niet minder urgent", legt Matthijs van Oosten, wethouder van de gemeente Altena en bestuurlijk trekker circulaire economie voor de Regio West-Brabant uit. "We willen erin slagen om in Nederland honderd procent circulair te zijn in 2050. Dat vraagt om een enorme inspanning van iedereen. Zowel in het bedrijfsleven, onderwijs, overheid als in de maatschappij. We moeten toe naar een nieuw economisch systeem met andere spelregels en kaders.”

Huidige stand van zaken

Er wordt in West-Brabant al veel gedaan op het gebied van circulaire economie. Bedrijven richten zich met name op reparatie, recycling en hergebruik. In praktijk uit zich dat in garagebedrijven, milieustraten of kringloopwinkels. Maar de grote innovaties die bijdragen aan een circulaire economie moeten nog doorgezet worden.

Doelen

De komende jaren gaan gemeenten aan de slag om de ontwikkelingen en innovaties die in West-Brabant plaatsvinden of kansrijk zijn, verder te brengen. Zo wil de regio koplopers in circulaire economie (beter) ondersteunen en faciliteren. Ook wordt een strategie inkoop opgesteld voor bedrijfsleven en gemeenten, voor een hoger aantal circulaire inkopen in de toekomst. De komende jaren vindt daarnaast een inventarisatie plaats van huidige circulaire activiteit binnen gemeenten dat dient als basis voor toekomstig beleid. Ook wordt er nog meer ingezet op het delen van kennis en ervaring binnen gemeenten en samenwerkingspartners.

De volgende stap is het verder uitwerken van het raamwerk in een concrete agenda en het organiseren van de eerste acties. Een kwartiermaker gaat hier samen met de gemeenten en partners mee aan de slag.

Meer berichten