'Normaal' toezicht provincie | halsterse-zuidwestkrant – Het nieuws uit Halsteren en de Zuidwesthoek
Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

'Normaal' toezicht provincie

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom blijft financieel gezien onder het normaal geldend ‘repressief toezicht’ vallen. Dat betekent dat de provincie achteraf toeziet op de balans tussen inkomsten en uitgaven. Dat heeft de provincie Noord-Brabant aan de gemeenteraad laten weten.


Met de in november vastgestelde meerjarenbegroting stevende Bergen op Zoom nog af op verscherpt (repressief) toezicht, maar door een pakket van ombuigingen dat in de 1ste begrotingswijziging is opgenomen, heeft de provincie er voldoende vertrouwen in dat zeker binnen enkele jaren de financiën weer op orde zullen zijn.

Elke gemeente moet ieder jaar een begroting vaststellen die structureel en reëel in evenwicht is. Vervolgens besluiten Gedeputeerde Staten onder welk toezicht een gemeente zal vallen. In de brief aan de gemeenteraad laten Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het volgende weten: “Wij zijn van oordeel dat de begroting 2021 niet structureel en reëel in evenwicht is. Het is echter voor ons, na aanvullende besluitvorming, voldoende aannemelijk dat dit evenwicht uiteindelijk in het laatste jaar van de meerjarenraming (2024) tot stand zal worden gebracht”. Daarom is voor het komende begrotingsjaar voor Bergen op Zoom het normaal geldend repressief toezicht van kracht.

Wethouder Petra Koenders (Financiën) is blij met dit resultaat. “We hebben hier de afgelopen maanden samen met de gemeenteraad en met de ambtelijke organisatie ook keihard aan gewerkt. Er is een eerste aanzet gedaan naar het overwegen van verschillende taken. Welke zijn wettelijk en welke voeren we niet meer uit? Over heel veel onderwerpen hebben we vooraf gediscussieerd met de gemeenteraad. We hebben dat gedaan op basis van de inhoud van het Focusakkoord. Uiteindelijk zijn we tot een fors bezuinigingspakket gekomen. Dat betekent overigens nog niet dat we er al zijn. 2021 is een cruciaal jaar. We moeten de ombuigingen nu ook werkelijk gaan uitvoeren en komen in het voor- en najaar opnieuw met aanvullende bezuinigingen. Omdat het de inwoners zal raken gaan we hen ook nauwer betrekken bij de voorstellen”.

De provincie heeft overigens wel een aantal kanttekeningen geplaatst bij verschillende onderdelen van het bezuinigingspakket. Daarom geeft de provincie ook aan dat er bij de toetsing van de Begroting 2022-2025 extra aandacht zal zijn voor de realisatie van de bezuinigingen.

Meer berichten