Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Foto: Sophia Piesens

Gemeente Woensdrecht heeft haar financiën op orde

ZUIDWESTHOEK - Nog geen week na zijn aanstelling meldde wethouder Henk Kielman vers van de pers dat het positieve financiële resultaat over 2017 totaal €793.488,- bedraagt, hetgeen ruim een half miljoen hoger is dan begroot.

"Doordat voor 2017 scherp begroot is, wijkt het werkelijke financiële resultaat slechts in beperkte mate af van de begroting. We krijgen een steeds beter zicht op de bestandsgrootte van het aantal te verwachten cliënten binnen het sociaal domein. De verschillen ten opzichte van de begroting voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn met een voordelig saldo van 350.000 euro beperkt. Daar tegenover stonden hogere uitgaven dan begroot voor jeugdzorg van nagenoeg dezelfde omvang. Het gemeentelijke beleid blijft er op gericht, dat iedereen die zorg nodig heeft, deze ook daadwerkelijk krijgt." Meevallers zijn gerealiseerd op met name de winstneming op het grondexploitatieproject de Hoef van €172.000, de opbrengsten aan grondverkoop en leges van €334.000 en tenslotte ruim €350.000 aan ontvangen projectsubsidies. Nadelige effecten op het financiële resultaat, een bedrag van €335.000 waren de liquidatie van de Regionale Milieu Dienst West-Brabant (RMD), uitgestelde investeringsuitgaven en onttrekkingen aan reserves en het negatieve resultaat op de afvalverwerking en afvalinzameling. "Er is een contract met Saver waarin staat hoeveel restafval we moeten aanleveren. We scheiden ons afval zo goed, dat we te weinig restafval leveren, wat een boete opleverde. Dat betekent niet dat we minder afval moeten gaan scheiden, zeker niet! Het kan zelfs nog beter. We hebben het verkeerd ingeschat en gaan het contract zeker opnieuw bekijken."
De jaarrekening 2017 wordt op 5 juli behandeld in de gemeenteraad.

Meer berichten